Ofia­ry Zbrod­ni Ka­tyń­skiej upa­mięt­nio­ne w Bykowni

ABCZYŃSKI Ka­zi­mierz, ABŁAMOWICZ Ta­de­usz, ADAM Ka­rol, ADAMCZYK Jan, ADAMCZYK Lu­cjan, ADAMOWICZ Jó­zef, ADAMOWICZ Eu­ge­niusz, ADAMSKI Flo­rian, ADAMSKI An­to­ni, ADASZINSKI Piotr, ADLER Aj­zyk, ADLESBERG Pa­weł, ADOLF Ju­lian, AGOPSOWICZ Ka­zi­mierz, AHN Jó­zef, AJ Ro­mu­ald, AJDELBERG Chu­na, AJZNER Aj­zyk, ALBERT Je­rzy, ALBERTI Sta­ni­sław, ALBIŃSKI Ju­lian, ALEKSANDROWICZ Ro­man, ALEKSIEJEW Fio­dor, ALLAND Ar­tur, ALTMAN Zyg­munt, AMBICKI Ed­mund, AMROGOWICZ Hen­ryk, ANDREJCZUK Ni­ko­łaj, ANDREJEW Stach, ANDRIJEWSKI Ce­za­ry, ANDROCHOWICZ Jan, ANDRUSZCZUK Jew­ti­chej, ANDRUSZCZYSZYN Ste­fan, ANDRUSZKIW Wa­syl, ANDRUSZKÓW Ka­zi­mierz, ANDRYISZYN Mi­chał, ANDRYSZCZAK Waw­rzy­niec, ANDRYSZEWSKI Wi­ta­lis, ANDRZEJESKI Se­we­ryn, ANDRZEJEWSKI Leon, ANDRZEJOWSKI Jan, ANGIELSKI Ju­lian, ANTCZAK Jó­zef, ANTONIUK To­masz, ANTONIUK Wa­ku­ła, ANTONIUK Ro­man, ANTONOWICZ Jan, ANTONOWICZ Teo­dor, ARMIŃSKI Ge­rard, ARNOLD Erna, ARNOLD Le­opold, ARTEMUK Sawa, ASSARABOWSKI Wła­dy­sław, ASZKINAZI Izra­el, ATAMANCZUK Mi­ko­łaj, ATAMANCZUK Ste­pan, AUERBACH-MARGULES Kla­ra, AUGUSTYNIAK Jó­zef, AWŁASIEWICZ Ani­cen­ty, BABAD Efra­im, BABEL Hugo, BABIARZ Fran­ci­szek, BABICZ Ju­lian, BABIEJCZYK Ni­ki­ta, BABIJ Kon­stan­ty, BACHORA Win­cen­ty, BACZEWSKI Adam, BACZEWSKI Ste­fan, BACZMAGA Wła­dy­sław, BACZYŃSKI Mi­ko­łaj, BACZYŃSKI Ste­fan, BACZYŃSKI Ste­fan Jan, BACZYŃSKI Ka­rol, BADLER Ilja, BADOWSKI Bo­le­sław, BAGIŃSKI Zyg­munt, BAGREJCZUK Pa­weł, BAJER Abram, BAJGEROWICZ Ta­de­usz, BAKUŁA Jan, BALCEREK Jan, BALDINI Wła­dy­sław, BALICKI Fler, BALICKI Ste­fan, BALICKI Jan, BAŁABA Mi­chał, BAŁABAN Afa­na­sij, BAŁABAN Srul, BAŁEMBA Pa­weł, BANASZEWSKI Bo­le­sław, BANDURA Mie­czy­sław, BANEK Jó­zef, BANET Ja­kub, BANK Ła­zarz, BARAN Dy­mitr, BARAN Ka­zi­mierz, BARANCEWICZ Ro­man, BARANIECKI Fi­li­mon, BARANIECKI Fran­ci­szek, BARANKIEWICZ Jó­zef, BARANOWSKI Teo­dor, BARAŃSKI Eu­sta­chy, BARAŃSKI Wło­dzi­mierz, BARAS Da­wid, BARCHASZ Oskar, BARCHASZ Moj­żesz, BARCICKI Bo­le­sław, BARCZ Adam, BARCZAK Ste­fan, BARCZUK Wik­tor, BARCZYK Jó­zef, BARDYŃSKI Mi­ko­łaj, BARMAN Sza­ja, BARSZCZEWSKI Alek­san­der, BARTOSZ Mi­chał, BARTOSZEWICKI Ju­liusz, BARTOSZEWICZ Alek­san­der, BARTUSIK Ste­fan, BARTUSZYŃSKI Wła­dy­sław, BARYSZNIUK Igna­cy, BARZYK Sta­ni­sław, BASCH Ksa­we­ry, BÄSSLER Okta­wian, BATOR Jan, BATORCZAK Wła­dy­sław, BAUMÖHL Izra­el, BAWOŁ Woj­ciech, BĄCZKOWSKI Ta­de­usz, BĄCZKOWSKI Ka­zi­mierz, BĄK Leon, BECH Ak­sen­tij, BECHER Leon, BECZKOWICZ Eu­ge­niusz, BEDNARSKI Al­fons, BEDNARSKI Sta­ni­sław, BEDNARZ Jó­zef, BEDNER Adam, BEDRYJOWSKI Jan, BEJGEL Eliasz, BELUCH Apo­li­na­ry, BENDER Win­cen­ty, BENESCH Mi­chał, BENKLEWSKI An­to­ni, BEREGULAK Ste­pan, BEREŻAŃSKI Alek­san­der, BEREŻECKA Jó­ze­fa, BEREŻYŃSKI Igna­cy, BERGER Da­wid, BERGER Ła­zarz, BERGMAN Jó­zef, BERGMAN Izra­el, BERNACKI Jan, BERNAKIEWICZ Ta­de­usz, BERNAKIEWICZ Zdzi­sław, BERNATOWICZ Hen­ryk, BESEN Mau­ry­cy, BESSARAB Pa­weł, BEZPAŁKO Sta­ni­sław, BIAŁEK Igna­cy, BIAŁEK Fe­liks, BIAŁKOWSKI Ka­zi­mierz, BIAŁKOWSKI Mie­czy­sław, BIAŁOSKÓRSKI Jan, BIAŁOWĄS Woj­ciech, BIAŁY An­to­ni, BICZEK Jan, BIDAKOWSKI Wik­tor, BIEDENIUK Adam, BIEDRYK Grze­gorz, BIEDRZYŃSKI Adam, BIEGAŃSKI Wła­dy­sław, BIEGAŃSKI Ste­fan, BIEGUS Jan, BIEJŁASZ Her­man, BIELAWSKI Jan, BIELEC Bro­ni­sław, BIELEC Hen­ryk, BIELECKI Wła­dy­sław, BIELECKI Iwan, BIELEJ An­drzej, BIELIMOWA Zo­fia, BIELIŃSKI Ste­fan, BIELIŃSKI An­to­ni, BIELIŃSKI Jó­zef, BIELIŃSKI Ra­fał, BIELSKI An­to­ni, BIELSKI Ste­fan, BIEREZNIUK Kir­san, BIERNACKI Wła­dy­sław, BIERNADSKI Ste­pan, BIERNAT Mie­czy­sław, BIERNAT Jan, BIERÓWKA Ro­man, BIESIADECKI Sta­ni­sław, BIL Jó­zef, BILECKI Wło­dzi­mierz, BILECKI Mi­len­tij, BILIK Wa­syl, BILIŃSKI An­to­ni, BILIŃSKI Sta­ni­sław, BILIŃSKI Cy­prian, BILOR Hen­ryk, BIŁOZUR Wła­dy­sław, BINEND Bo­le­sław, BIRNKRAUT Hersz Jó­zef, BIRULA Ka­zi­mierz, BISKUP Fran­ci­szek, BISKUP Sta­ni­sław, BISZLAGER Sta­ni­sław, BITTMAR Jó­zef, BLAWSZTAJN Roza, BŁAHUT Mi­chał, BŁASZYK An­drzej, BŁAŻEWICZ Bo­le­sław, BŁAŻYŃSKI Wi­told, BŁOŃSKI Ta­de­usz, BŁYSKAL Wła­dy­sław, BOBECKI Ka­zi­mierz, BOBER Bro­ni­sław, BOBIK Sak, BOBOWSKI Edward, BOBOWSKI Ka­zi­mierz, BOBOWSKI Mi­chał, BOCHEN Ste­pan, BOCHEŃSKI Mie­czy­sław, BOCOŃ Jan, BOĆKO Mi­chał, BODŁAK Sy­dor, BODNER Iwan, BODZOŃ Jó­zef, BOGDANOWICZ Ka­rol, BOGONOS Mi­chał, BOGUCKI Pa­weł, BOGUNIEWICZ Aloj­zy, BOGUSŁAWSKI Sta­ni­sław, BOGUSZ Jó­zef, BOHOSIEWICZ Jó­zef, BOJ Ma­rian, BOJAR Fi­li­mon, BOJKO Ste­pan, BOJKO Dy­mitr, BOJKO Mi­chał, BOJM Jan­kiel, BOMBA Win­cen­ty, BONARSKI An­to­ni, BONDAR Alek­sy, BONDARCZUK Te­ren­tij, BONDARCZUK Piotr, BONDARCZUK Luka, BONHARD Eliasz, BORAWSKI Fran­ci­szek, BORBIUK Moj­siej, BORCZYK Wa­cław, BOREWICZ Por­fi­ry, BORISEWICZ Ki­rył, BORISIUK An­drzej, BORKOWSKI Jó­zef, BOROCH Igna­cy, BOROŃ Jó­zef, BOROWCZYK Ste­fan, BOROWICZ Jó­zef, BOROWIEC Jó­zef, BOROWIEC Łu­kasz, BOROWIECKI Lu­cjan, BOROWSKI Teo­fil, BORUCH Jan, BORYŁA An­drzej, BORYS Mar­cin, BORZEMSKI Ga­briel, BORZĘCKI Ma­rian, BOSAK Mi­chał, BOSOWSKI Le­opold, BOWBELSKI Mie­czy­sław, BOŻOWSKI Bo­rys, BRACH Ste­fan, BRACHARZ Le­opold, BRAJMAN Moj­żesz, BRANDSZTETTER Wil­helm, BRATARCZUK Wa­syl, BRATEK Ka­zi­mierz, BRAŻUK Ław­ren­tij, BRĄGIEL Jó­zef, BRELA Sta­ni­sław, BRENES Na­chman, BREWCZYŃSKI Sta­ni­sław, BRIDER Szmul, BRINHEL Szmul, BRODA Jó­zef, BRODAWKA Jan, BRODZIŃSKI Mie­czy­sław, BRODZIŃSKI Jan, BROGINER Sa­lo­mon, BROKOWSKI An­to­ni, BRÓDKA An­to­ni, BRÓDKA Sta­ni­sław, BRYCH Fran­ci­szek, BRYGIDER Ka­zi­mierz, BRYGIER Ka­zi­mierz, BRYK Jan, BRYLIŃSKI Bo­le­sław, BRYLL Wła­dy­sław, BRYŁA Wło­dzi­mierz, BRZEZIŃSKI Wik­tor, BRZOZOWSKI Wła­dy­sław, BRZOZOWSKI Fran­ci­szek, BRZOZOWSKI Ru­dolf, BRZOZOWSKI Wień­czy­sław, BRZYBCZYK Wła­dy­sław, BUBLIŃSKI Jan, BUCIOR Woj­ciech, BUCZARSKI Igna­cy, BUCZEK Mi­ko­łaj, BUCZMA Iwan, BUCZMA Jó­zef, BUCZYŃSKI Ma­rian, BUCZYŃSKI Jan, BUDIŁOWŚKYJ Osip, BUDYNKIEWICZ Wła­dy­sław, BUDZIAK An­drzej, BUDZIANOWSKI Jan, BUDZIŁOWSKI-MARNO Iwan, BUDZUŁ Piotr, BUDZYŃSKI Fran­ci­szek, BUDZYŃSKI Wi­ta­lis, BUDŻAK Wa­syl, BUJAK Fran­ci­szek, BUJAK Sta­ni­sław, BUJALSKI To­masz, BUKARTIK Osip, BUKIJ Mie­czy­sław, BUKOWSKI Sta­ni­sław, BUKSZTEJN Iza­ak, BUNDZYLAK Ma­ciej, BUNIKIEWICZ Ge­dy­min, BUŃKO Proć, BURACZYŃSKI Jó­zef, BURCZA Berl, BURCZYŃSKI Leon, BURDZY To­masz, BUREK Jó­zef, BURGART An­to­ni, BURGER Mi­chał, BURIŁOW Wa­syl, BURJAN Mar­cin, BURSZTYNOWICZ Jó­zef, BURZANOWSKI Piotr, BURZAŃSKA Ma­ria, BURZYŃSKI Jó­zef, BUSIEŁ Pa­weł, BUSZKIEWICZ Ka­rol, BUŚ Ka­zi­mierz Piotr, BUŚKO Mie­czy­sław, BUŚKO Bro­ni­sław, BYCZKOWSKI Ja­kub, BYDLIŃSKI Ste­fan, BYKOWSKI Bo­le­sław, BYSIKIEWICZ Jó­zef, BYSTRZANOWSKI Sta­ni­sław, BYSTRZYCKI Ta­de­usz, BZDĘGA Mi­chał, CABAN An­to­ni, CARUK Iwan, CEBROWSKI Wik­tor, CELIŃSKI Bo­le­sław, CESARZ Jan, CETNEROWSKI Ju­lian, CHABAŁOWSKI Al­fred, CHABERSKI Ka­rol, CHABINIEC Mi­ko­łaj, CHADŻI Ana­tol, CHAJES Wik­tor, CHAŁUNIAK Wa­syl, CHAŁUPKA Leon, CHAMUDA Ste­pan, CHAROBATENKO Ro­man, CHATYS Win­cen­ty, CHCIUK Ka­zi­mierz, CHĘCIŃSKI Sta­ni­sław, CHICHŁOWSKI Fran­ci­szek, CHIMIAK Sta­ni­sław, CHLEBEK Je­rzy, CHŁOPEK Sta­ni­sław, CHMIEL To­masz, CHMIELEWSKI Adam, CHMIELEWSKI Fe­liks, CHMIELEWSKI Hen­ryk, CHMIELEWSKI Cze­sław, CHMIELEWSKI Wła­dy­sław, CHMIELEWSKI Le­onard, CHMIELIK Win­cen­ty, CHMIELOCH Wła­dy­sław, CHODAK Piotr, CHODOR Sta­ni­sław, CHOINA Sta­ni­sław, CHOINA Jan, CHOIŃSKI Bo­le­sław, CHOJNACKI Jó­zef, CHOJNACKI Sta­ni­sław, CHOJNOWSKI Ma­rian, CHOLEWA Mi­ko­łaj, CHOMA Mi­chał, CHOMICZ Ta­de­usz, CHOMICZ Bro­ni­sław, CHOMIEN Gri­go­rij, CHORĄŻAK Jó­zef, CHORĄŻEK Sta­ni­sław, CHOSID Bo­ruch, CHOWANIEC Ta­de­usz, CHRIŃ Ta­de­usz, CHRISTEWICZ Iwan, CHROBAK Jan, CHROST An­to­ni, CHRUŚCIEL Zdzi­sław, CHRZĄSTOWSKI Hi­la­ry, CHUCHRA Jan, CHUDERSKI Ta­de­usz, CHUDYK Wła­dy­sław, CHUDZICKI Mi­chał, CHURSKI Jan, CHWIESZCZUK Ni­ki­for, CHYTRY Jó­zef, CIEJKA Lu­dwik, CIEŃSKI Ste­fan, CIEŚLA Wła­dy­sław, CIEŚLIK Piotr, CISZEWSKI Leon, CISZKOWSKI Ed­mund, CIŚNIEWICZ Fran­ci­szek, CIURKOT Jó­zef, CUKIERMAN Ger­son, CUNIAK Iwan, CURYK Piotr, CWALINA Fe­liks, CWYNAR Sta­ni­sław, CYBUCH Mar­ce­li, CYBULSKI Ro­man, CYBULSKI Sta­ni­sław, CYGLER Pa­weł, CYGLEWSKI Zyg­munt, CYNAR An­to­ni, CYNKOWSKI Zyg­munt, CZABAN Jan, CZABANOWSKI Ja­kub, CZACZKA Adolf, CZAJKOWSKI Fer­dy­nand, CZAJKOWSKI Woj­ciech, CZAJKOWSKI Jan, CZAJKOWSKI Fran­ci­szek, CZAK Sta­ni­sław, CZAPIŃSKI Woj­ciech, CZAPLA Ma­ciej, CZAPLIŃSKI Wła­dy­sław, CZAPRAGA Eu­ge­niusz, CZARKOWSKI-GOLEJEWSKI Wik­tor, CZARKOWSKI-GOLEJEWSKI Cy­ryl, CZARNECKI Mie­czy­sław, CZARNECKI Woj­ciech, CZARNIK Sta­ni­sław, CZARNOBRYWY Jan, CZAYKOWSKI Mi­chał, CZAYKOWSKI Jó­zef, CZECHOWICZ Ta­de­usz, CZECHOWSKI Ka­rol, CZEKAJ Piotr, CZEKAJEWSKI Ste­fan, CZENZE Leon, CZEPIELENKO Wa­len­ty­na, CZERMAK Ru­dolf, CZERNECKI Jó­zef, CZERNIAK Jó­zef, CZERNIAWKA Wa­syl, CZERNIECKI Ja­nusz, CZERNIEWSKI Hen­ryk, CZERNIK Piotr, CZERNY Piotr, CZERPAK Ste­fan, CZERTJUK Cha­ri­ton, CZERWENKA Edward, CZERWIŃSKI Zyg­munt, CZERWIŃSKI Wła­dy­sław, CZESNER Wik­tor, CZETYRBOKÓWNA Wa­le­ria, CZIRKO Mi­chał, CZIŻIK Iwan, CZIŻYK Mi­ko­łaj, CZIŻYK Mi­ko­łaj, CZUBALSKI Jan, CZUBENKO Grze­gorz, CZUBIK Iwan, CZWAKIEL Sta­ni­sław, CZYHIRYN Ka­zi­mierz, CZYŻ Sta­ni­sław, ĆWIEK Jó­zef, DAŁAWURAK Mi­ko­łaj, DANECKI Mie­czy­sław, DANHOFFER Mie­czy­sław, DANIELEWSKI Ed­mund, DANIELSKI Ste­fan, DANIŁOWICZ Jan, DANYLUK Elja, DAŃCZAK Igna­cy, DARAŻ Sta­ni­sław, DARDAS Cze­sław, DATNER Her­man, DĄBROWICZ Jan, DĄBROWIECKI Leon, DĄBROWSKI Eu­ge­niusz, DĄBROWSKI Igna­cy, DĄBROWSKI Wła­dy­sław, DĄBROWSKI Wła­dy­sław, DĄBROWSKI Wa­cław, DĄBROWSKI Ro­mu­ald, DĄBROWSKI Jó­zef, DELANOWSKI Ka­zi­mierz, DEMBICKI Ste­fan, DEMBICZAK Sta­ni­sław, DEMBIŃSKI Jan, DEMBOWSKI An­drzej, DEMBOWSKI Zyg­munt, DEMBOWSKI Wi­told, DEMCZYK Wło­dzi­mierz, DEMIANCZUK Bo­rys, DEMKOWICZ Mi­chał, DENASIEWICZ Pa­weł, DENIS Sta­ni­sław, DENISKO Fi­li­mon, DENYSIKIEWICZ An­to­ni, DEREWIENKO Jan, DERSZKO Leon, DESZBERG Ka­zi­mierz, DETYNA Jan, DĘBICKI Ed­mund, DĘBICKI-JAXA Zyg­munt, DĘBOSZ Ka­zi­mierz, DĘBOWSKI Jó­zef, DĘBOWSKI Cze­sław, DĘBSKI Leon, DIDIAKIN Ser­giusz, DIDYK Ste­fan, DIKER Da­wid, DIUK Sta­ni­sław, DJACZEK Ja­kow, DJAKONIENKO Wło­dzi­mierz, DMOCHOWSKI Hen­ryk, DMOCHOWSKI Jó­zef, DMYTRZYK Jan, DOBIJA Mie­czy­sław, DOBROWOLSKI Ka­zi­mierz, DOBROWOLSKI Wik­tor, DOBROWOLSKI Jan, DOBRUCKI Mar­cin, DOBRZAŃSKI To­masz, DOBRZAŃSKI Ka­zi­mierz, DOBRZAŃSKI Ka­rol, DOBRZYCKI Sta­ni­sław, DOLEŻAL Ka­zi­mierz, DOLSKI Fran­ci­szek, DOŁBNIAK Jó­zef, DOŁOSZYCKI Izy­dor, DOMAŃSKA-KOWALSKA Ma­ria, DOMAŃSKI Piotr, DOMAŃSKI Jó­zef, DOMAŃSKI Zyg­munt, DOMARADZKI Ka­zi­mierz, DOMASZEWSKI Adam, DOMBROWICZ Piotr, DOMBROWSKI Al­fred, DOMERECKI Jan, DOMIN Woj­ciech, DOMINIAK Jó­zef, DOMINICZAK Sta­ni­sław, DOMINIK Jó­zef, DOMINKIEWICZ An­drzej, DONOCHOW Ed­mund, DOROSZ Sta­ni­sław, DOSKOCZ Ju­lian, DOSYCZEW Ma­ria, DOSYCZEW Fi­lip, DOWGIAŁŁO Ka­rol, DOWGIRD Ste­fan, DOWNAROWICZ Pa­weł, DRAB Hen­ryk, DRABCZYK Fran­ci­szek, DRACZ Jan, DRĄŻEK-DRAWICZ Jó­zef, DRECHNY Jan, DREKSLER Adolf, DREWNIAK Jan, DREWSKI-RADWAN Wa­cław, DRĘGIEWICZ Sta­ni­sław, DROBIK Jan, DROBIK Emil, DROZD Fe­liks, DROZDOWSKI Wła­dy­sław, DROZDOWSKI Fran­ci­szek, DROZDOWSKI Igna­cy, DRUCKI-LUBECKI Kon­stan­ty, DRYGALSKI Sta­ni­sław, DRŻAŁO Edward, DUBANOWICZ Igna­cy, DUBIEL Jan, DUBIŃSKI Wła­dy­sław, DUBIŃSKI Ja­kub, DUBIŃSKI An­to­ni, DUCH Jan, DUCHNOWSKI Jan, DUDIK Ka­rol, DUMA Fran­ci­szek, DUMANOWSKI Ze­non, DUNAS Jó­zef, DUNIN-SZPOT Bog­dan, DUNIN-SZPOT Ro­man, DURECKI Roch, DURKALEC Ma­ciej, DURSKI-TRZASKA Jan, DUSZYŃSKI Ro­man, DUTKIEWICZ Fe­liks, DWERNICKI Jó­zef, DWORZAK Lu­dwik, DWULAT Wa­syl, DWULIT Wło­dzi­mierz, DWULIT Hen­ryk, DYACZYŃSKI Eu­ge­niusz, DYBKA An­drzej, DYJEWSKI Jó­zef, DYLAK Cze­sław, DYMARCZUK Iwan, DYNAS Mi­chał, DYNUS Jó­zef, DYRDA Jan, DYSIEWICZ Fran­ci­szek, DZIADYKIEWICZ Jó­zef, DZIAKIEWICZ Wło­dzi­mierz, DZIDOWSKI Fran­ci­szek, DZIDUCH Jan, DZIEDZIC Ka­rol, DZIEDZIC Ka­rol, DZIEGIEC Sta­ni­sław, DZIEKOŃSKI Ste­fan, DZIERŻANOWSKI Ste­fan, DZIERŻANOWSKI Ka­zi­mierz, DZIERŻANOWSKI Hen­ryk, DZIĘCIOŁOWSKA He­le­na, DZIUBAN An­to­ni, DZIUMA Iwan, DZIURA Jan, DZIURZYŃSKI Fe­liks, DZIWOTA Igna­cy, ECHINBEJN Bo­ruch, EGERT Moj­żesz, EHRLICH Al­bert Cze­sław, EIBINA Ja­kow, EISELE Edward, EJSMONT Ka­zi­mierz, EKERT Edward, ENGELENDER Abram, ENGELGARDT Sta­ni­sław, ENGELGARDT Jan, EPLER Adam, ERBES Fry­de­ryk, ERET Al­fons Ka­rol, ERLICH Ki­sel, ERTEL Zyg­munt, FABISZEWSKI Sta­ni­sław, FAFLEJ Mi­chał, FAHN Ru­bin, FALANDYSZ Piotr, FALIŃSKI Jan, FALKOWSKI Sta­ni­sław, FECIAK Wło­dzi­mierz, FEDIUK Iła­rion, FEDOROWICZ Kon­stan­ty, FEDOROWSKI Mi­chał, FEDUNIAK Ma­ciej, FEDYSZYN Pe­tro, FEILER Aron, FEKNER Jó­zef, FELDMAN Her­man, FELISIAK Sta­ni­sław, FENIUK Sawa, FESSALIJSKI Ser­giusz, FETT Iza­ak, FEUERUNG Salo, FIEDLER Wa­cław, FIENICZ Jó­zef, FIGLER Ty­tus, FILIŃSKI Fer­dy­nand, FILIPEK Jan, FILIPOWICZ Ju­lian, FILIPOWSKI Sta­ni­sław, FILIPOWSKI Sta­ni­sław, FINCZUK Ta­ras, FINK Izra­el, FIRLEJ Jan, FISCHER Jan, FISZ Iza­ak, FISZBEJN Ma­rek, FLAK Ma­te­usz, FLASZER Aszer An­czel, FLASZNER Me­jer, FLENDRYCH Bo­le­sław, FLESZER Abram, FLORCZAK Sta­ni­sław, FLORCZYK Ta­de­usz, FOLCIK Ka­zi­mierz, FOLINSKI Bro­ni­sław, FORMA Fran­ci­szek, FRANCZUK Jó­zef, FRANK Ru­dolf, FRÄNKEL Leon, FRANKIEWICZ Jó­zef, FRĄCZAK Sta­ni­sław, FRENKEL Lu­dwik, FRENKIEL Men­del, FRIDMAN Cha­im, FRIDMAN Moj­żesz, FRIEDLÄNDER Fi­lip, FRIESEL Wolf, FRIESEL Jó­zef, FRITLANDER Ma­rek, FRÖSS Jan, FRUCHT Szy­mon, FRYDEL Adolf, FRYDLEWICZ Jan, FUCHSÓWNA Jó­ze­fa, FURGALSKI Wła­dy­sław, FURGAŁA An­to­ni, GABEL Jó­zef, GABINET Jó­zef, GAJ Mi­chał, GALEMBA Fran­ci­szek, GALICKI Mak­sym, GALPERYN Lej­zor, GAŁAS Fi­li­mon, GAŁKANIEWICZ Adam, GAŁKIN Alek­siej, GAŁUSZKA Jó­zef, GANCARZ Sta­ni­sław, GANCYKA Iwan, GANCZARCZYK Wła­dy­sław, GANIO An­to­ni, GANUSZCZAK Mi­chał, GARAPICH Ka­zi­mierz, GARAPICH Eliasz, GARASIMCZUK Dy­mitr, GARBACIUK Jó­zef, GARBACZYŃSKI Jó­zef, GARBOWSKI Wła­dy­sław, GARBUSIŃSKI Zdzi­sław, GARLICKI Apo­li­na­ry, GARLICKI Sta­ni­sław, GAWAŁKIEWICZ Wła­dy­sław, GAWENDA Ta­de­usz, GAWER Ja­kub, GAWĘDA Fran­ci­szek, GAWLIK Ste­fan, GAWLIKOWSKI Ka­zi­mierz, GAWLIŃSKI Mie­czy­sław, GAWRAN Fran­ci­szek, GAWRIŁOW Mi­cha­ił, GAWRISIUK Jó­zef, GAWRONIK Alek­san­der, GAWZNER Mord­ko, GĄSZCZ Fran­ci­szek, GĄSZEWSKI Mie­czy­sław, GDAKOWICZ Woj­ciech, GDULA Sta­ni­sław, GEBA Dy­mitr, GEC Wa­syl, GEISLER Eu­ge­niusz, GELMAN Aron, GENTOSZ Iwan, GERGOWICZ Bo­gu­mił, GERGOWICZ Je­rzy, GERS Wa­cław, GERSTMAN An­to­ni, GIDEL Sta­ni­sław, GIECZA Mi­chał, GIELAR Sta­ni­sław, GIL An­drzej, GIL Piotr, GLARPA Adam, GLEJCH Wło­dzi­mierz, GLIŃSKI Wła­dy­sław, GLOC An­to­ni, GŁADUNOWSKI Kon­stan­ty, GŁADYSZCZUK Dio­ni­zy, GŁOBA Fio­dor, GŁODOWSKI Zyg­munt, GŁOGOWIEC Igna­cy, GŁOWACKI In­no­cen­ty, GŁOWACKI Jó­zef, GŁOWACKI Wa­cław, GŁOWACKI Fran­ci­szek, GŁOWACZ Fran­ci­szek, GŁÓWKA Fran­ci­szek, GŁUCHANIUK Dy­mitr, GŁUCHOWSKI Apo­li­na­ry, GŁUSZKIEWICZ Bo­le­sław, GMACHOWSKI Ma­rian, GNIEWOSZ Wła­dy­sław, GNITECKI Fe­odo­zy, GODIŁO-GODLEWSKI Alek­san­der, GODLEWSKI Lu­dwik, GODLIŃSKI Bo­le­sław, GODOWSKI Fran­ci­szek, GODOWSKI Fe­liks, GODZISZEWSKI Ste­fan, GOGOLEWSKI Wła­dy­sław, GOHLING Mi­chał, GOLDSZTEJN Icek, GOLON Jan, GOŁĘBIOWSKI Ma­rian, GOŁĘBSKI Sta­ni­sław, GOŁOTA An­drzej, GOŁOWIENKO Wa­syl, GOŁOWINKA Piotr, GOŁUB Ste­pan, GOŁUBINKA Gri­go­rij, GOŁYGOWSKI Jan, GOMEGA Piotr, GONDEK Mi­chał, GONKIEWICZ Ju­liusz, GONSIK Wa­cław, GOPLAŃSKI Wła­dy­sław, GORBAK Jó­zef, GORCZYCA Jan, GORDA Wła­dy­sław, GOREJCZUK Za­char, GORGOLEWSKI Ro­man, GORINCZUK Iwan, GORODECKI Piotr, GOROSZENIUK Za­cha­riasz, GORSKI Wa­cław, GORSZCZARUK Igna­cy, GORYLUK Sta­ni­sław, GORZKOWSKI Adam, GOSTJUK Ro­man, GOSTYLLA Hi­la­ry, GOSZKO Jan, GOSZTYŁA Aloj­zy, GOŚCIMSKI Jan, GOTFRIED Adolf, GÓRALCZYK Jó­zef, GÓRALEWSKI Hie­ro­nim, GÓRAWSKI Jan, GÓRECKI Fran­ci­szek, GÓRECKI Fran­ci­szek, GÓRECKI Sta­ni­sław, GÓRECKI Sta­ni­sław, GÓRECKI Sta­ni­sław, GÓRNICKI Wła­dy­sław, GÓROWSKI Hen­ryk, GÓRSKI Ma­rian, GÓRSKI Jó­zef, GÓRSKI Wie­sław, GÓRSKI Fran­ci­szek, GÓRSKI An­to­ni, GÓRSKI Sta­ni­sław, GÓRSKI Sta­ni­sław, GRABKOWSKI Ire­ne­usz, GRABOWSKI Hen­ryk, GRABOWSKI Ce­za­ry, GRABOWSKI Jan, GRABOWSKI Jan Eu­ge­niusz, GRABOWSKI Jan, GRABOWSKI Adolf, GRACA Jan, GRACZYK Fran­ci­szek, GRAF Igna­cy, GRAMIAK Ma­rian, GRAMSKI Adam, GRANKOWSKI Mi­chał, GRANKOWSKI Sta­ni­sław, GRATTEL Ry­szard, GREBIENIEC Iwan, GRECH Fran­ci­szek, GREGORCZYK Piotr, GREINER Jó­zef, GREJNER Wło­dzi­mierz, GRIBUŚ Sta­ni­sław, GRICISZIN Mi­ko­łaj, GRIGORYSZYN Dy­mitr, GRINBERG Ben­cion, GRINCZISZYN De­nis, GRINSZPUNT Aron, GROCHOLSKI Ka­zi­mierz, GROCHOLSKI Adam, GRODECKI Kon­stan­ty, GRODECKI Bła­żej, GROMAN Kor­nel, GROMNICKI An­to­ni, GRONOWSKI Wła­dy­sław, GROSICKI Jó­zef, GROSSNER Ka­zi­mierz, GROZIK Wło­dzi­mierz, GRUDA Se­we­ryn, GRUDEJ Dy­mitr, GRUNWALD Ka­rol, GRUSZCZYŃSKI Bro­ni­sław, GRUSZKA Ka­zi­mierz, GRUSZKA Wła­dy­sław, GRYCAN Ma­rian, GRYGUC Fran­ci­szek, GRYS Fran­ci­szek, GRZELA Je­rzy, GRZESIK Pa­weł, GRZESIK Ka­rol, GRZEŚKOWIAK Lu­dwik, GRZYBCZAK Jó­zef, GRZYBOWSKI An­to­ni, GRZYBOWSKI Adam, GRZYBOWSKI An­drzej, GUBRYNOWICZ Al­fred, GUCZINSKI Aloj­zy, GUŁA Ma­rian, GUMIENIUK Sta­ni­sław, GUMIENNIUK Bo­rys, GUSAK Pa­weł, GUTKOWSKI Ma­rian, GUTKOWSKI Ta­de­usz, GUZOWSKI Jó­zef, GUZOWSKI Bro­ni­sław, GWIZDAŁA Flo­rian, HAFTEK Fer­dy­nand, HALBERSBERG Aron, HALBERSZTAT Szy­ja, HALPERN Jó­zef, HAŁACIŃSKI Mi­ko­łaj, HAŁACZ Wła­dy­sław, HAŁADAJ Woj­ciech, HAMAL Wło­dzi­mierz, HAMERLIŃSKI Je­rzy, HAMRYSZAK Mi­chał, HANUS Edward, HANUSEK Pa­weł, HARASIMOWICZ Al­fons, HARASZ Ka­zi­mierz, HARWANKO Jan, HASMAN Jan, HASZCZYŃSKI An­to­ni, HAWRO Mi­ko­łaj, HAWRYLAK Ta­de­usz, HEBANOWSKI Mie­czy­sław, HECHLIŃSKI Lu­dwik, HEIN Wik­tor, HEJNICH Sta­ni­sław, HENDRYCHOWSKI Sta­ni­sław, HENNER Emil, HENNIG Edward, HEPPÉ Adam, HERBA Aloj­zy, HERBE Edward, HERDE Mie­czy­sław, HERGET Zyg­munt, HEROK Wła­dy­sław, HESS Al­fons, HEUMANN Kon­stan­ty, HĘCIAK Win­cen­ty, HILDEBRAND Wła­dy­sław, HILLBRICHT Alek­san­der, HIRNY Jan, HIRSCH Ro­man, HŁADKI Pro­kop, HŁODZIK Ka­zi­mierz, HOFBAUER Jó­zef, HOFFNUNG Kla­ra, HOFMAN Fran­ci­szek, HOŁDA Fran­ci­szek, HOŁOWIŃSKI Wło­dzi­mierz, HOŁUBOWICZ Wik­tor, HOŁUBOWICZ Wło­dzi­mierz, HOŁYŃSKI Fran­ci­szek, HONCZARUK Iwan, HOPPE Wa­len­ty, HORDYŃSKI Emi­lian, HORN Sa­lo­mon, HORNIK Adolf, HORODNICZY Jó­zef, HORODYŃSKI Kon­stan­ty, HORODYSKI Kor­nel, HORODYSKI Lu­dwik, HOROSZKIEWICZ Jan, HOROWITZ Her­man, HOWYKOWICZ Al­fred, HRYNIÓW Mi­chał, HUCULAK Mi­ko­łaj, HUPKA Ber­nard, HUSAK Piotr, HYKALIK Jó­zef, IBOWICZ Sta­ni­sław, IDZI Jó­zef, IGLER Sa­mu­el, IGNACIUK An­to­ni, IKE-DUNINOWSKI Ste­fan, ILCZYŃSKI Ger­man, ILKOWA He­le­na, ILNICKI Ro­man, INGBER Lej­ba, IRZYK Fran­ci­szek, ISAKOWER Hersz, IWANICKI Hi­la­ry, IWANIĆKYJ My­ron, IWANIUK Por­fi­ry, IWANKOW Ki­rył, IWANOW Sa­mu­el, IWANOWICZ Eu­ge­niusz, IWANOWICZ Gri­go­rij, IWANOWSKI Jan, IWAŃSKI Sta­ni­sław, IWASZKIEWICZ Wło­dzi­mierz, IWKO Jó­zef, IŻIK Gri­go­rij, IŻYK Jan, JABCZYŃSKI Jan, JABŁOŃSKI Jan, JABŁOŃSKI Zyg­munt, JABŁOŃSKI Jó­zef, JABŁOŃSKI Sta­ni­sław, JACH Ste­fan, JACHIMUK Fi­lip, JACHOWICZ Bo­le­sław, JACIENIUK Pa­weł, JACKOWSKI Ka­zi­mierz, JACUSZKO Mi­chał, JADRZIN Mi­chał, JAEGER Wła­dy­sław, JAGIELNICKI Ka­zi­mierz, JAGIEŁA Iwan, JAGODZIŃSKI An­to­ni, JAKIMIUK Ni­ki­for, JAKOWIEC An­drzej, JAKÓBCZYK Jan, JAKÓBIAK Cze­sław, JAKUBOWICZ Mi­ko­łaj, JAKUBOWSKI Alek­san­der, JAKUBOWSKI Wsie­wo­łod, JAKUSZEWSKI Ma­rian, JAL Mak­sy­mi­lian, JAŁOWIEC Alek­san­der, JAMPOLSKI Je­rzy, JAMROZ Wła­dy­sław, JAMROZIK Adam, JAMROZIK Wła­dy­sław, JANC Pa­weł, JANCUR Alek­sy, JANCZEWSKI Jó­zef, JANCZUK Wła­dy­sław, JANICKI Sta­ni­sław, JANICKI Alek­san­der, JANICKI Bo­le­sław, JANISZEWSKI Piotr, JANIW Jó­zef, JANIW Ilja, JANKIEWICZ Eu­ge­niusz, JANKOWSKI Edward, JANOCHA Ta­de­usz, JANOWSKI Jó­zef, JANUSIEWICZ Mie­czy­sław, JANUSIEWICZ Bro­ni­sław, JARECKI Wła­dy­sław, JARECKI Be­ne­dykt, JAREMA Ste­pan, JARMOSZCZUK Iwan, JAROCH Piotr, JAROCKI Ste­pan, JAROMIŃSKI Wi­told, JAROSZ Dio­ni­zy, JAROSZ Ka­zi­mierz, JAROSZ Ma­ciej, JAROSZ Wła­dy­sław, JAROSZEWICZ Ni­ki­for, JAROSZEWSKI Mar­cin, JAROSZINSKI Piotr, JASIENICKI Ja­ro­sław, JASINOWSKI Wła­dy­sław Mi­chał, JASIŃSKI Sta­ni­sław, JASIŃSKI Se­we­ryn, JASIŃSKI Jan, JASTRZĘBSKI Sta­ni­sław, JASTRZĘBSKI Sta­ni­sław, JAWORSKI Kor­nel, JAWORSKI Lech, JAWORSKI Wła­dy­sław, JAWORSKI Jó­zef, JAWORSKI Zyg­munt, JAWORSKI Ste­fan, JAWORSKI-SAS Ro­mu­ald, JEDNORÓG An­drzej, JEGER Wła­dy­sław, JELEŃSKI Mie­czy­sław, JENDA Ger­hard, JERMOLICZ Ma­ka­ry, JETEL Sta­ni­sław, JEWCZUK Mi­chał, JEWSIEJEW Wa­syl, JEZIERSKI Wa­le­rian, JEZIERSKI Je­rzy, JEZIERSKI Mi­ko­łaj, JEŻOWSKI Ka­rol, JEŻOWSKI Jan, JEŻYNA Sta­ni­sław, JĘDRUCH Jan, JĘDRZEJEWSKI Wła­dy­sław, JĘDRZEJEWSKI Ja­kub, JON Sta­ni­sław, JOSZT Fe­liks, JÓZIAK Jan, JUGENDFEJN Sta­ni­sław, JUNAK Win­cen­ty, JUNI Edward, JURACKI Pa­weł, JURASZCZUK Mi­chał, JURCZENKO So­fron, JURCZIK Ni­ki­ta, JURCZISZIN Piotr, JURCZYSZYN Leon, JUREK Ste­fan, JURKIEWICZ An­to­ni, JURKIEWICZ Piotr, JURKIEWICZ Wan­da, JURKIEWICZ z ŻEBROWSKICH Wan­da, JURKIW Iwan, JURKÓW Mi­chał, JUSZCZUK Fi­lip, JUSZCZUK Igor, KABZIŃSKI Jan, KAC Icko Abram, KAC Chław­na, KAC Jó­zef, KAC Szab­se, KACIURA Piotr, KACPEROWSKI Zyg­munt, KACZAJŁO Pa­weł, KACZAN An­to­ni, KACZKAŁO Piotr, KACZMAREK Ta­de­usz, KACZMAREK An­to­ni, KACZMAREK Igna­cy, KACZMARZ Jan, KACZOR An­drzej, KACZOR To­masz, KADŁUBIEC Flo­rian, KAISER Jó­zef, KALARUS Ro­man, KALASIEWICZ Ma­rian, KALICZINSKI Jó­zef, KALINIJ-KALINIJA Wa­syl, KALINOWSKI Sta­ni­sław, KALINOWSKI Sta­ni­sław, KALIŃSKI Alek­san­der, KALISZEK Wa­le­rian, KALITA Jan, KALITA Jó­zef, KALITA Jan, KALTENBERG Wło­dzi­mierz, KAŁUSKI Win­cen­ty, KAŁUŻNY Alek­san­der, KAMECKI Edward, KAMIENIECKI Fran­ci­szek, KAMIŃSKI An­drzej, KAMIŃSKI Sta­ni­sław, KAMIŃSKI Je­rzy, KAMIŃSKI Sta­ni­sław, KAMIŃSKI Wik­tor, KAMIŃSKI Piotr, KAMIŃSKI Ma­rian, KAMIŃSKI Jó­zef, KAMIŃSKI Sta­ni­sław, KAMIŃSKI Sta­ni­sław, KAMPIONI Kon­stan­ty, KANDZIOR Wa­len­ty, KANIAK Mi­chał, KANIASTY An­to­ni, KAŃSKI Ka­zi­mierz, KAŃSKI Sta­ni­sław, KAPUŚCIŃSKI Win­cen­ty, KARACZEWSKI Izy­dor, KARELUS Sta­ni­sław, KARLIŃSKI Jó­zef, KARŁOWICZ Fe­liks, KAROLAK Wła­dy­sław, KARP Sta­ni­sław, KARPIENKO-SEMENIUK Bo­rys, KARPIŃSKI Zdzi­sław, KARPIŃSKI Ta­de­usz, KARPOWICZ Ro­mu­ald, KARWAN Teo­dor, KASIECKI Jó­zef, KASPAREK Wik­tor, KASPRZAK Ma­rian, KASPRZAK Ste­fan, KASPRZYK Mi­chał, KAŚKIEWICZ Fran­ci­szek, KAŚKÓW Szcze­pan, KATYSZEWCEW Jan, KAUFMAN Wła­dy­sław, KAUTE Ste­fan, KAWALERSKI Zbi­gniew, KAWECKI Jó­zef, KAWULAK An­drzej, KAŹMIERCZAK Mi­chał, KEFFERMÜLLER Ze­non, KEJNER An­to­ni, KEJS Mord­ko, KELLER Wi­told, KELLER Mi­ko­łaj, KELLER Abram, KELNER Jó­zef, KEMPA Syl­we­ster, KESSLER Pa­weł, KESSLER Da­wid, KESTENBAUM Da­wid, KĘDZIORA Jan, KICKAN Piotr, KIDA Pa­weł, KIELAR Edward, KIEŁB Sta­ni­sław, KIENDERA An­drzej, KIERNOG Mi­chał, KIERSNOWSKI Alek­san­der, KIESLER Hen­ryk, KIJANKOWSKI Sta­ni­sław, KIKAL Fran­ci­szek, KILNAR Sta­ni­sław, KINCZYŃSKI Jó­zef, KINDEL Piotr, KINDLARSKI Wik­tor, KINEL Zyg­munt, KIRAKOWSKI Jó­zef, KISIEL Jó­zef, KISIEL Leon, KISIEL Jan, KISIELEW Mi­ko­łaj, KISIL Gri­go­rij, KLAROWA Ra­che­la, KLASŁO Jan, KLAUSNER Emil, KLEIN-PAKIER Aron, KLEMENTOWICZ Wła­dy­sław, KLETTE Mi­chał, KLICHOWSKI Igna­cy, KLIM Piotr, KLIMCZUK Mar­ko, KLIMCZUK Mak­sy­mi­lian, KLIMCZYK Woj­ciech, KLIMEK Jan, KLIMKOWA Kle­men­ty­na, KLINGER Kuno, KLISZ Wil­helm, KLOTZEK Lu­dwik, KLUCZYŃSKI Ste­fan, KLUGER Abra­ham, KLURFEJN Ju­wel, KLUSKA Jó­zef, KŁAPIŃSKI Ka­zi­mierz, KŁODA Ka­rol, KŁODOS Fran­ci­szek, KŁOS Alek­san­der, KŁOS Kon­rad, KŁYMYSZYN Jó­zef, KMITKOWSKI Wło­dzi­mierz, KNAKER Es­te­ra, KNAP An­to­ni, KNAPIK Mie­czy­sław, KOBIELIŃSKI Jó­zef, KOBIERSKI Jó­zef, KOBLUK Alek­san­der, KOBRIN Wa­syl, KOBYLECKI Fran­ci­szek, KOCAN An­drzej, KOCH To­masz, KOCH Jan, KOCHANOWSKI An­to­ni, KOCHAŃSKI Lon­gin, KOCIŃSKI Ja­kub, KOCIOŁEK Wła­dy­sław, KOCUR Sta­ni­sław, KOCYŁOWSKI An­to­ni, KOCZENASZ Wa­syl, KOCZUR-RUTKOWSKI Leon, KOGAN Emi­lia, KOHMAN Sta­ni­sław, KOK Izy­dor, KOKOSIŃSKI Bo­le­sław, KOLADICZ Iza­ak, KOLARZ Ta­de­usz, KOLASA Cze­sław, KOLCZYK Sta­ni­sław, KOLESNIK Ta­ras, KOLIŃSKI Jan, KOLISCHER Hen­ryk, KOŁODZIEJ Ju­lian, KOŁODZIEJ Sta­ni­sław, KOŁODZIEJ Kon­stan­ty, KOŁOSOWSKI Wa­syl, KOŁOSOWSKI Mi­chał, KOŁOSOWSKI Piotr, KOŁWZAN An­to­ni, KOŁYCZAK Fran­ci­szek, KOMAREK Fran­ci­szek, KOMAROWSKI Jan, KOMOREK Jan, KOMORNICKI Woj­ciech, KONARZEWSKI Mi­ro­sław, KONDRATIUK Jan, KONDRATOWICZ Mi­ko­łaj, KONIECKI Jan, KONIECZNY An­to­ni, KONIECZNY Piotr, KONIUSZEK Piotr, KONON Tim­ko, KONOPACKI Wło­dzi­mierz, KONOPKA Lu­dwik, KONOPKA Da­niel, KONOPKA Eu­ge­niusz, KONOPNICKI Jó­zef, KOPEĆ Jan, KOPER Ta­de­usz, KOPYŚCIAŃSKI Hi­la­ry, KOPYTKO Mi­ron, KORCZAK Jan, KORCZEWSKI Mar­cin, KORCZYŃSKI Jan, KORCZYŃSKI An­to­ni, KORDAŚ Ka­rol, KORECKI Fie­odo­zy, KORFMANN Jó­zef, KORNAŚ Woj­ciech, KORNAT Jó­zef, KORNATOWSKI Adam, KORNICKI Wła­dy­sław, KORNIŁOWICZ Ta­de­usz, KORSKI Sta­ni­sław, KORYBSKI Jan, KORYCKI Mi­chał, KORYCZYŃSKA Ma­ria, KORZENIEWSKI Piotr, KORZENIEWSKI Ste­fan, KORZENIOWSKI Jó­zef, KORZENIOWSKI Ja­nusz, KORZENIOWSKI Jó­zef, KORZENIOWSKI Fran­ci­szek, KORZENIOWSKI Fran­ci­szek, KORŻYK To­masz, KOSEL Jó­zef, KOSIEJ Tro­fim, KOSIŃSKI Jan, KOSIŃSKI Adam, KOSIŃSKI Jó­zef, KOSIŃSKI Fe­liks, KOSIŃSKI Wi­told, KOSJANCZUK Ław­ren­tij, KOSKA Jó­zef, KOSOWICZ Jan, KOSOWICZ Iwan, KOSTIW Ste­fan, KOSTJUK Piotr, KOSTJUSZYN Ste­fan, KOSTRUBIEC Wik­tor, KOSTRZYŃSKI Ste­fan, KOSTYLNIUK Teo­do­zy, KOSTYNIUK Alek­sy, KOSTYSZYN Jan, KOŚCICKI Alek­san­der, KOŚCIUK An­to­ni, KOT Se­we­ryn, KOTERBICKI Mar­cin, KOTLAR Lej­zor, KOTOŁOWSKI Edward, KOTOWICZ Ser­giusz, KOTOWSKI Hen­ryk, KOWAL Mi­chał, KOWAL Grze­gorz, KOWALCZUK Łuka, KOWALCZUK Mi­chał, KOWALCZUK Mi­ko­łaj, KOWALCZUK Dy­mitr, KOWALCZUK Ilja, KOWALCZYK An­to­ni, KOWALEC Mi­ron, KOWALEWSKI Wła­dy­sław, KOWALEWSKI Ta­de­usz, KOWALEWSKI Kon­stan­ty, KOWALEWŚKYJ Ołek­sandr, KOWALIK Alek­san­der, KOWALISZYN Iwan, KOWALISZYN Pro­kop, KOWALSKI Ed­mund, KOWALSKI Szcze­pan, KOWALSKI Sta­ni­sław, KOWALSKI Zyg­munt, KOWALSKI Sta­ni­sław, KOWALSKI Teo­dor, KOWALSKI Teo­do­zjusz, KOWALSKI Jan, KOWANDA An­to­ni, KOZAK Mi­chał, KOZAK Mar­cin, KOZAK Wła­dy­sław, KOZAKIEWICZ Je­rzy, KOZAKIEWICZ Mi­chał, KOZAKIEWICZ Mi­ko­łaj, KOZAKIEWICZ Sta­ni­sław, KOZAKIEWICZ Leon, KOZAR Wła­dy­sław, KOZAR Iwan, KOZICKI Fran­ci­szek, KOZIEJ Piotr, KOZIEŁ Jan, KOZLINSKA Me­le­ga, KOZLINSKA Al­do­na, KOZŁON Mi­ko­łaj, KOZŁOWSKI Okta­wian, KOZŁOWSKI Ta­de­usz, KOZŁOWSKI Iwan, KOZŁOWSKI Wi­ta­lis, KOZŁOWSKI Wła­dy­sław, KOZYRA Jan, KRAJCZYŃSKI Ma­rian, KRAJEWSKI Sta­ni­sław, KRAJEWSKI Le­opold, KRAJEWSKI Jan, KRAJEWSKI Alek­san­der, KRAJEWSKI Jan Pa­weł, KRAMER Ro­man, KRASIELUK Sie­mion, KRASIŃSKI Je­rzy, KRASUCKI Sta­ni­sław, KRASUŃ Mi­chał, KRASUŃ Ma­rian, KRAŚNIAK Ro­man, KRATEIL Jan, KRAUSE Fry­de­ryk, KRAUTWALD Er­nest, KRAUZE Al­fred, KRAWCZUK Piotr, KRAWCZYK Jó­zef, KRAWCZYK Wik­tor, KRAWCZYK Ka­rol, KRAWIEC An­to­ni, KRAWIEC Mi­chał, KRAWIEC Igna­cy, KRAWIECKI Jó­zef, KRECHOWICZ Ma­rian, KREIS Jó­zef, KREMES Sta­ni­sław, KRET Adolf, KRIEGER Na­tan, KRISTOPCZUK Alek­san­der, KRIWNIAK Wła­dy­sław, KROGULSKI Wło­dzi­mierz, KRON Ja­kub, KRONENBLUM Jó­zef, KROPIWNICKI Wa­le­rian, KROTKE-KOCHANOWSKI Gu­staw, KROTOCHWILÓWNA Anie­la, KRÓL Zyg­munt, KRÓL Sta­ni­sław, KRÓL Ka­zi­mierz, KRUCZEK Włas, KRUCZKOWSKI Wła­dy­sław, KRUG-ROZENRAUCH Sza­ja, KRUK Ka­sper, KRUPA Ka­zi­mierz, KRUPA Alek­san­der, KRUPA Adam, KRUSZNICKI Jó­zef, KRYKIEWICZ Zyg­munt, KRYNICKI Iwan, KRYSOWSKI Eu­ge­niusz, KRYSOWSKI Ro­man, KRYSTEK Mak­sy­mi­lian, KRYŚKO Iwan, KRYWALD Alek­san­der, KRYWORUCZKA Leon, KRYŻANOWSKIJ My­ko­ła, KRYŻOW Grze­gorz, KRZACZKOWSKI Jó­zef, KRZEMIENIECKI Cze­sław, KRZEMIENIECKI Fi­lip, KRZESAJ Wła­dy­sław, KRZESIŃSKI Jan, KRZYŻ Sta­ni­sław, KRZYŻAK Ta­de­usz, KRZYŻANOWSKI Krze­sław, KRZYŻANOWSKI An­to­ni, KSIENIEWICZ Ru­dolf, KSZISZTAN An­to­ni­na, KSZYŻOWSKI Au­gu­styn, KUBACKI Jan, KUBACKI Mi­chał, KUBACKI An­to­ni, KUBAJ Wła­dy­sław, KUBAJ Edward, KUBASIEWICZ Wa­len­ty, KUBASIK Kon­stan­ty, KUBERCZYK Wła­dy­sław, KUBIAKOWSKI Jan, KUBICKI Piotr, KUBISZYN Jan, KUC Fran­ci­szek, KUC An­drzej, KUCHAREWICZ Ja­dwi­ga, KUCHARSKI Zyg­munt, KUCHCIAK An­drzej, KUCHTA Iwan, KUCHTA An­drzej, KUCIŃSKI Sta­ni­sław, KUCKIEWICZ Wik­tor, KUCZERA Alek­san­der, KUCZINIEC Iwan, KUCZYŃSKI Ka­zi­mierz, KUCZYŃSKI Teo­fil, KUDELKA Jan, KUDISCH rec­te HENDEL Ozjasz, KUKLA An­to­ni, KUKŁA An­to­ni, KUKURUDZA Ga­briel, KULCZYCKI Ro­man, KULCZYCKI Ste­fan, KULCZYCKI Ar­se­niusz, KULCZYCKI Zdzi­sław, KULESZ Leon, KULESZA Grze­gorz, KULESZA Jó­zef, KULIBAKA Piotr, KULIG Fe­liks, KULIK Ste­fan, KULIK Sie­mion, KULIKOWSKI Mar­ce­li, KULINOWSKI Ste­fan, KULMAN Ta­de­usz, KULPACZ Ma­twiej, KUŁYNIAK Wo­ło­dy­myr, KUMALSKI Jó­zef, KUMANICKA Ste­fa­nia, KUMIĘGA An­drzej, KUNICKI Fi­lip, KUNZ Wła­dy­sław, KUPCZYK Fran­ci­szek, KUPCZYK Jan, KUPIEŃ Jan, KUPIER Eli, KUPIŃSKI Jan, KURA Fe­liks, KUREK Ka­rol, KUREK Mi­chał, KURIATA Ju­lian, KURILENKO Mi­chał, KURKO Mi­chał, KURMANOWICZ Jó­zef, KURYŁOWSKI Mi­chał, KURZ Gu­staw, KURZ Szy­mon, KURZEJA Fran­ci­szek, KUSIBA Jan, KUSIŃSKI Bo­le­sław, KUSZNER Mi­ko­łaj, KUSZNIEWICZ Ju­lian, KUTT Wła­dy­sław, KUŹMA Pa­weł, KUŹMICZ Jan, KUŹMIŃSKI Ta­de­usz, KUŹMIŃSKI Sta­ni­sław, KUŹNIEC Efra­im, KWAŚNIEWSKI Mie­czy­sław, KWAŚNY Se­we­ryn, KWATERNIAK Mie­czy­sław, KWIATKOWSKI Jan, KWIATKOWSKI Sta­ni­sław Wik­tor, KWIATKOWSKI Eliasz, KWIATKOWSKI Sta­ni­sław, KWIATKOWSKI Ta­de­usz, KWIECIEŃ Wła­dy­sław, KWIECIŃSKI Dy­oni­zy, KWOCZAK Zyg­munt, LABRIT Berl, LACHOWICZ Bo­le­sław, LACHOWICZ Jan, LACHOWICZ Fran­ci­szek, LANDAU Hen­ryk, LANG Ru­dolf, LANG Sza­ja, LANIEWSKI Lu­dwik, LANIEWSKI Al­fred, LASKA Ga­briel, LASKO Ju­lian, LASKOWSKI Kon­stan­ty, LASKOWSKI Wła­dy­sław, LASKOWSKI Leon, LASOTA Wła­dy­sław, LATOSZEK Ste­fan, LAUBER Faj­wel, LAX Jó­zef, LEBENSART Leon, LECH Jó­zef, LEDÓCHOWSKI Alek­san­der, LEDÓCHOWSKI Leon, LEGOWICZ Sta­ni­sław, LEGRUBER Jan, LEHKI Jan, LEJE Wła­dy­sław, LELIWA Fran­ci­szek, LEMAŃSKI Ka­zi­mierz, LENCZNER Alek­san­der, LENIW Wa­syl, LENKIEWICZ Edward, LEONARSKI Jó­zef, LESIW Ste­fan, LESKI Mi­chał, LESZCZYŃSKI An­to­ni, LESZCZYŃSKI Wło­dzi­mierz, LESZNER Wa­cław, LEŚNIAK Wło­dzi­mierz, LEW Hersz, LEWAK An­to­ni, LEWANDOWSKI Win­cen­ty, LEWANDOWSKI Piotr, LEWANDOWSKI Cze­sław, LEWANDOWSKI An­to­ni, LEWANDOWSKI Edward, LEWCZANOWSKA He­le­na, LEWENSZTEJN Izy­dor, LEWICKI Wa­len­ty, LEWICKI Wa­syl, LEWKOWICZ An­to­ni, LICHWA Mi­ko­łaj, LIDUCH Ste­fan, LIGNARSKI Jan, LIMBERGER Wil­helm, LINDE Mie­czy­sław, LINDER Szy­mon, LINIEWICZ Sta­ni­sław, LIPART Ka­zi­mierz, LIPIŃSKI Adam, LIPIŃSKI Jó­zef, LIPIŃSKI Ta­de­usz, LIPSKI Wła­dy­sław, LIPSKI Ta­de­usz, LIPSKI Ste­fan, LIS An­to­ni, LIS Bro­ni­sław, LIS Lu­dwik, LISICA Teo­fil, LISIK To­masz, LISOWSKI Adam, LITECKI Wa­syl, LITWORA Jó­zef, LIWSZYC Icek, LORENC Bro­ni­sław, LORET Sta­ni­sław, LUBACZEWSKI Jó­zef, LUBAŃSKI Ste­fan, LUBIAK Wi­told, LUBIENIECKI Ta­de­usz, LUBIEŃSKI Wła­dy­sław, LUTINGER Iza­bel­la, LUTOMIRSKI Ta­de­usz, ŁABĘCKI Lu­dwik, ŁABĘDZKI Wło­dzi­mierz, ŁACH Sta­ni­sław, ŁACH Paw­ło, ŁACIAK Do­mi­nik, ŁADA Jó­zef, ŁANIEWSKI Piotr, ŁAŃCUCKI Alek­san­der, ŁAPA Fran­ci­szek, ŁASZEWSKI Jan, ŁAZARUK Char­łam­pij, ŁAZOREK Ste­fan, ŁĄCZYŃSKI An­to­ni, ŁĄCZYŃSKI Jan, ŁECYN Mi­ko­łaj, ŁOBACZEWSKI Waw­rzy­niec, ŁOBACZEWSKI Bo­le­sław, ŁOBAZA Jó­zef, ŁOBOS Jó­zef, ŁODZIŃSKI Mie­czy­sław, ŁOGOZA Ro­man, ŁOGWINOW Alek­san­der, ŁOIK Lu­dwik, ŁOMANIUK Fio­dor, ŁOMIŃSKI Wło­dzi­mierz, ŁOPADCZAK Teo­dor, ŁOPATNIK Ja­kow, ŁOPUSIEWICZ Mar­cin, ŁOPUSZAŃSKI Iwan, ŁOTOCKI Ni­ki­for, ŁOZIŃSKI Wi­told, ŁOZOWY An­drzej, ŁUBIEŃSKI Jan, ŁUCIJEW Fio­dor, ŁUCIK Ma­rek, ŁUCIUK Sier­giej, ŁUCUK An­to­ni, ŁUĆ Bo­le­sław, ŁUKANIUK Mi­chał, ŁUKASIAK Lu­cjan, ŁUKASIEWICZ An­to­ni, ŁUKASIK Jan, ŁUKASZEWSKI Fe­liks, ŁUKASZUK Cha­ry­ton, ŁUKAWIECKI Ze­non, ŁUKAWSKI Piotr, ŁUKAWSKI Bro­ni­sław, ŁUKIESZ Edward, ŁUKOMSKI Win­cen­ty, ŁUKOMSKI Sta­ni­sław, ŁUKOMSKI Sta­ni­sław, ŁUKOWSKI Bo­le­sław, ŁULEN Wa­syl, ŁUSKA Fran­ci­szek, ŁYSIUK Pro­chor, MACH Fran­ci­szek, MACHACZEK Ma­rian, MACHCEWICZ Mie­czy­sław, MACHNIKOWSKI Teo­fil, MACHOWSKI Ka­zi­mierz Adolf, MACIASZEK Wła­dy­sław, MACIEJEWSKI Sta­ni­sław, MACIEJOWICZ Mi­ko­łaj, MACIELUCH Fran­ko, MACIOŁOWSKI Ka­zi­mierz, MACIUK An­drzej, MACKIEWICZ Mar­cin, MACUTKIEWICZ Edward, MACZUBA Jó­zef, MAĆKOWIAK Fran­ci­szek, MADEJ Sta­ni­sław, MADEYSKI Wa­cław, MAJBA Piotr, MAJCHER Jan, MAJCHERCZAK Sta­ni­sław, MAJCHERKIEWICZ Sta­ni­sław, MAJCHROWICZ Alek­san­der, MAJCZAK Igna­cy, MAJER Uszer, MAJER Cha­im, MAJEWICZ Woj­ciech, MAJEWSKI Jó­zef, MAJEWSKI Fran­ci­szek, MAJEWSKI Jan, MAJEWSKI Zyg­munt, MAJSTERKIEWICZ Bo­le­sław, MAJSY Jó­zef, MAKAR Aleks, MAKAREWICZ Jan, MAKAREWICZ Ka­zi­mierz, MAKAREWICZ Piotr, MAKAROWSKI Je­mie­lian, MAKOWIECKI Zbi­gniew, MAKSIMUK Wa­syl, MAKSYMOWICZ Wik­tor, MAKUCH Ru­dolf, MALAGA Ste­fan, MALCER Mar­kus, MALCER Me­jer, MALCZEWSKI Sta­ni­sław, MALICKI Lu­cjan, MALIGŁÓWKA Ma­te­usz, MALINOWSKI An­drzej, MALINOWSKI Ste­fan Piotr, MALINOWSKI Leon, MALISZEWSKI Wła­dy­sław, MALKIEWICZ An­to­ni, MALKO Ka­zi­mierz, MAŁACHOWSKI-JAXA Ry­szard, MAŁKIEWICZ Sta­ni­sław, MAŁKOWSKI Sta­ni­sław, MAMCZYC Wi­told, MANACHIEWICZ Fran­ci­szek, MANTAJ Ste­fan, MARCINIAK Sta­ni­sław, MARCINIAK Sta­ni­sław, MARCINKOWSKI Jan, MARCZEWSKI Je­rzy, MARCZUK-ZIUKÓW An­drzej, MARCZYŃSKI Mi­chał, MARECZEK Jan, MAREK Jó­zef, MARGULIS Iza­ak, MARKIEWICZ Alek­san­der, MARKIEWICZ Jan, MARKIEWICZ Kle­mens Jó­zef, MARKIEWICZ Ma­ciej, MARKIEWICZ Jan, MARKOWIEC Wa­syl, MARKOWSKI Fran­ci­szek, MARKOWSKI Alek­san­der, MARKOWSKI Lu­dwik, MAROSZEK To­masz, MARSZAŁEK Wła­dy­sław, MARSZAŁEK Fran­ci­szek, MARSZAŁKOWICZ Ka­zi­mierz, MARTJUK Iwan, MARTOS Wła­di­mir, MARTYNIAK Olga, MARTYNIEC Jan, MARTYNIEC Teo­dor, MARTYNIUK Jó­zef, MARTYNOWICZ Ja­kow, MARTYSZEWSKI Wła­dy­sław, MARUNIAK Mie­czy­sław, MARYSIAK Mi­ko­łaj, MASKIEWICZ Ste­fan, MASKOWICZ Eu­ge­niusz, MASLANKO Ben­cion, MASŁOW My­ko­ła, MASOŃSKI Jan, MASSALSKI Ol­gierd, MAŚLAK An­drzej, MATEJCZUK Iwan, MATEJSKI Ka­zi­mierz, MATEŃKO Jó­zef, MATEREK Jó­zef, MATJAS Win­cen­ty, MATLUK Mi­chał, MATUSIAK Jan, MATUSIK Mi­chał, MATUSZEK Jan, MATUSZEWSKI Sta­ni­sław, MATUSZEWSKI Ka­zi­mierz, MATWIEJCZUK Ma­twiej, MATWIEJEW Wa­syl, MATWIJAS Ro­man, MATZNER Sta­ni­sław, MATZNER Wło­dzi­mierz, MAZIAK Adam, MAZUR Igna­cy, MAZUR Piotr, MAZUR Jan, MAZUR Jan, MAZUR Teo­fil, MAZUR Sta­ni­sław, MAZUR Adam, MAZUR Wło­dzi­mierz, MAZUR Łu­kasz, MAZUR Sta­ni­sław, MAZURCZAK Mi­chał, MAZUREK Jó­zef, MAZUREK Do­mi­nik, MAZURKIEWICZ Dy­mitr, MAZUROK Mi­chał, MĄKA Sta­ni­sław, MEDOŃ Lu­dwik, MEHLEM Oskar de, MELZER La­zar, MELZER Isak Eisig, MENDALUK Iwan, MENKES Stel­la, MENTEL Jan, MERESZCZOWSKI Sta­ni­sław, MEYER An­drzej, MICHAJLISZEN Jó­zef, MICHAJŁOW Le­onid, MICHAJŁOWICZ Jó­zef, MICHALAK Sta­ni­sław, MICHALAK Wik­tor, MICHALCZUK Fran­ci­szek, MICHALCZUK Lew, MICHALEC Sta­ni­sław, MICHALEWSKI Edward, MICHALSKI Cze­sław, MICHALSKI Ste­fan, MICHALSKI Jó­zef, MICHALSKI Zyg­munt, MICHALSKI Sta­ni­sław, MICHAŁOWSKI Sta­ni­sław, MICHNAR Fran­ci­szek, MICHNIAK Ta­de­usz, MICHOWICZ Ste­fan, MICZULSKI Ka­zi­mierz, MIECZNIK Men­del, MIEDENCZUK Me­to­dy, MIELĘCKI An­drzej, MIELNIK Da­ni­ło, MIELNIK Jan, MIERNIK Al­bin, MIĘTUS Ka­rol, MIGAS Mi­ko­łaj, MIGŁOWIEC Ilja, MIGOCKI Ste­fan, MIHUŁKA Jó­zef, MIKITIUK Mi­ro­sław, MIKOŁAJCZAK Ka­zi­mierz, MIKROWICZ Fran­ci­szek, MIKSZA Ju­lian, MIKUSZEWSKI Wła­dy­sław, MILCZANOWSKI Sta­ni­sław, MILCZAREK Jan, MILDER Me­jer, MILDER Hersz, MILDER Abram, MILEWSKI Piotr, MILEWSKI Jan, MILEWSKI Jan, MILINIEWICZ Mi­chał, MINKACZ Alek­sy, MIRNY Wik­tor, MIRONIUK Ki­rył, MIRONIUK Mi­ko­łaj, MIRTYŃSKI Zyg­munt, MISER Sta­ni­sław, MISZCZUK Ma­ria, MIŚKO Sta­ni­sław, MIŚNIK Jan, MITANA Cze­sław, MITTELMARK–KUPFERWASSER Be­nia­min, MIZOCKI Wa­syl, MŁODNICKI Ju­lian, MOCHNIUK Wa­syl, MOGILEWSKI Ja­kow, MOGILNICKI An­to­ni, MOGILNICKI Je­re­miasz, MOJSIEJUK Wło­dzi­mierz, MOLAŃSKI An­to­ni, MOLENDZIŃSKI Ka­zi­mierz, MONACH An­to­ni, MONASTERSKI Jó­zef, MONCZKA Ju­lian, MONKIEWICZ Al­fred, MONSZTAŃ Szu­lim, MORAWA Jan, MORECKI Iwan, MORGULIS Jó­zef, MOROZIAN-MOROZIUK Dy­mitr, MORSZCZYZNA Fa­bian, MOSKALSKI Ju­lian, MOSKWA Teo­dor, MOSTOWY Ma­rian, MOSZENKO Foma, MOSZORO Jó­zef, MOSZYŃSKI Ta­de­usz, MOSZYŃSKI Wi­told, MOTTEL Mi­ko­łaj, MOTYKIEWICZ Adam, MOWCZYNSKI Eu­ge­niusz, MOŹDZIERSKI Fran­ci­szek, MROCZKO Sta­ni­sław, MROCZKO Iwan, MRÓWKA Piotr, MRÓZ Ste­fan, MUCHA Anna, MÜCK Ma­rian, MUDRY Ma­te­usz, MURASIK Jó­zef, MURYN Wło­dzi­mierz, MUSKUS Wła­dy­sław, MUSZALAK Wła­dy­sław, MUSZYŃSKI Woj­ciech, MUZYCZUK Jó­zef, MYCZKOWSKI Leon, MYDEL Mi­ko­łaj, MYDLARSKI Piotr, MYSAK Ste­fan, MYSZKOWSKI Sta­ni­sław, MYSZOR Fran­ci­szek, MYŚKÓW Wi­told, NABEL Ste­fan, NACHT Eliasz, NADALIŃSKI Sta­ni­sław, NADOLSKI Sta­ni­sław, NAGAJ Jó­zef, NAGLIK Jó­zef, NAGÓRNY An­drzej, NAGRODZKI Jó­zef, NAJNIC Bo­rys, NAŁAPKO Pa­weł, NAŁUKOWY Łu­kasz, NAWOREŃSKI Mi­chał, NAWROCKI Edward, NAWROCKI Kon­stan­ty, NAWROCKI Mi­chał, NECHAY Wik­tor, NEUMAN An­to­ni, NEYMAN-SPŁAWA Ra­do­sław, NEYMAN-SPŁAWA Ma­ria, NEYMAN-SPŁAWA Wa­cław, NIEBIESZCZAŃSKI Edward, NIEDŹWIECKI Wa­le­rian, NIEIZWIESTNY Ana­tol, NIEMAK Iwan, NIEMENTOWSKI Wła­dy­sław, NIEMIEC Bo­le­sław, NIEMIROWSKI Ste­fan, NIEPOŁOMSKI Igna­cy, NIEPYTALSKI Jan, NIERUCZEK Ka­le­nik, NIEWIADOMSKI Bro­ni­sław, NIEWIAROWSKI Ru­dolf, NIEWOLAŃSKI Ta­de­usz, NIEZGODA Sta­ni­sław, NIEZNAJKO Mi­chał, NIEŻNIK Ro­man, NIEŻNIK An­drzej, NIEŻYNIECKI An­to­ni, NIKIEL Wło­dzi­mierz, NIKIFORCZYN Fio­dor, NIKLEWICZ Jan, NIKLEWICZ Mi­chał, NOGATSKI Gri­go­rij, NORSKI Wik­tor, NOWACZYK Kon­stan­ty, NOWAK Sta­ni­sław Aloj­zy, NOWAK Ne­stor, NOWAK Sta­ni­sław, NOWAK Emil, NOWAK Igna­cy, NOWAK Lu­dwik, NOWAK Ka­zi­mierz, NOWAK Ka­zi­mierz, NOWAK Alek­san­der, NOWAK Sie­mion, NOWAK Pa­weł, NOWAK Fran­ci­szek, NOWAKOWSKI Ba­zy­li, NOWAKOWSKI Je­rzy, NOWAKOWSKI Je­rzy, NOWICKI Jan, NOWICKI Ja­nusz, NOWICKI Ilja, NOWIŃSKI Fran­ci­szek, NOWODWORSKI Bro­ni­sław, NOWOHOŃSKI Ry­szard, NOWOSAD Mi­ko­łaj, NOWOSIELSKI An­to­ni, NOWOSIELSKI Sta­ni­sław, NOWOSIELSKI Jan, NOWOTNY Ta­de­usz, NYDZA Sta­ni­sław, NYKOŁAJCZUK My­ko­ła, OBACZ Kac­per, OBMIŃSKI Adam, OBREMSKI An­to­ni, OBRZELAN An­drzej, OBST Jan, OCHĘDUSZKO Fran­ci­szek, OCHROMBEL An­drzej, OCHRYMOWICZ Da­mian, ODION Gri­go­rij, ODUD Ro­man, ODYNIECKI Sta­ni­sław, ODZIOMEK Bo­le­sław, OGIERUK Wa­syl, OGIN-OGNIEWSKI Jan, OGÓL Pa­weł, OGÓREK Lu­dwik, OGÓREK Hen­ryk, OGRODNIK Jó­zef, OKOŃSKI Ma­rian, OKSIEJUK Sta­ni­sław, OKSZTEL Hen­ryk, OLCHOWIECKI Gri­go­rij, OLCHOWSKI Mi­chał, OLEARCZUK Piotr, OLEARSKI Adam, OLECH Gaw­rył, OLEJARCZYK Sta­ni­sław, OLEJKO Ro­man, OLEJNICZAK Leon, OLEJNIK Ja­ro­sław, OLEJNIK Jan, OLEJNIK Ste­pan, OLEJNIK Ro­ści­sław, OLEKS Ma­rian, OLEKSIAK Ro­man, OLEKSIUK Mi­ko­łaj, OLESZCZUK Mi­chał, OLIFIERUK Mi­ko­łaj, OLSZAMOWSKA Anie­la, OLSZANIECKA Ma­ria, OLSZAŃSKI Alek­san­der, OMELAN Ro­man, OMELCZUK Iwan, OMELIANIUK Alek­san­der, ONYSZKIEWICZ Ju­lian, OPALIŃSKI Sta­ni­sław, OPOLSKI Jan, ORDYNIEC Leon, ORDZIŃSKI Mi­chał, ORELECKI Iwan, ORLEWSKI Sta­ni­sław, ORLIK Mie­czy­sław, ORLIK Sta­ni­sław, ORLIKOWSKI Jó­zef, ORŁOWSKI Sta­ni­sław, ORŁOWSKI Jó­zef, ORNAL Ka­zi­mierz, ORZECHOWSKI Edward, ORZECHOWSKI Sta­ni­sław, ORZEŁ Jan, OSIECZKO Dy­mitr, OSIŃSKI Jan, OSIŃSKI Sta­ni­sław, OSIPOWSKI Alek­san­der, OSMULSKI Ste­fan, OSTAPOWIEC Leon, OSTASZEWSKI Ro­man, OSTASZEWSKI Hen­ryk, OSTASZEWSKI Mar­ce­li, OSTAWSKI Piotr, OSTOLSKA He­le­na, OSTOLSKA An­to­ni­na, OSTRJUK Iwan, OSTROWSKI Wła­dy­sław, OWCZARCZYK Jó­zef, OWIERCZYK Wa­syl, OZIEMEK Wła­dy­sław, PACEWICZ Jan, PACHOWICZ Bro­ni­sław, PACIOTKIEWICZ Po­li­karp, PACNIEWSKI Ed­mund, PACZKOWSKI Ja­kub, PAJĄCZEK Sta­ni­sław, PAJEK Woj­ciech, PALCEWICZ Jó­zef, PALECZNY Adam, PALIJENKO Ołek­sandr, PAŁKA Sta­ni­sław, PAŁUCKI Jan, PANACHIDA Ja­kub, PANASZEK Jó­zef, PANCER Ju­liusz, PANCZENKO Pa­weł, PANIUŚKO Kon­stan­ty, PANUSZEWSKI Pan­te­lej­mon, PAŃCZUK Fran­ci­szek, PAŃCZYNIAK Wła­dy­sław, PAŃKOW Mi­chał, PAPAJ An­to­ni, PAPIERKOWSKI An­to­ni, PAPROCKI Hen­ryk, PAPROKAŻ Ka­rol, PAPROTNY Zyg­munt, PARADA Ka­zi­mierz, PARAT Leon, PARAT Hen­ryk, PARECKI Ka­rol, PARTYKA Ka­zi­mierz, PARUBECKI Jan, PARYŻAK Mi­chał, PARŻNICKI Flo­rian, PASALSKI Alek­san­der, PASIECZNY Piotr, PASIEKA Kon­rad, PASŁAWSKI Sta­ni­sław, PASTUSZAK Sta­ni­sław, PASTUSZAK Jó­zef, PASZKIEL Fran­ci­szek, PASZKIEWICZ Jan, PASZKIEWICZ Leon, PASZKUDZKI Je­rzy, PATAN Sta­ni­sław, PATEJDL Alek­san­der, PATER Bo­gu­sław, PAUCH Wła­dy­sław, PAULIK Fran­ci­szek, PAWEŁKA Abra­sim, PAWLACZYK Lu­dwik, PAWLAK Igna­cy, PAWLIK Bro­ni­sław, PAWLIK Ja­cek, PAWLIK Sta­ni­sław, PAWLIKOWSKI Hen­ryk, PAWLIKOWSKI Hen­ryk, PAWLISZYN Gu­staw, PAWLUK Mi­chał, PAWLUK Wa­cław, PAWLUKIEWICZ Wła­dy­sław, PAWLUKIEWICZ Wa­syl, PAWLUSIEWICZ Wło­dzi­mierz, PAWŁOWICZ Sta­ni­sław, PAWŁOWSKI Jó­zef, PAWŁOWSKI An­to­ni, PAZDRIJ Eu­ge­niusz, PAZGAN Sta­ni­sław, PECZENIK Ka­rol, PEIPER Adam, PEJREL Da­wid, PEJREL Abram, PELC Jan, PELCER Cha­im, PELCZAR Edward, PELCZAR Piotr, PELCZARSKI Adam, PELCZARSKI To­masz, PENCARSKI Lu­dwik, PENSIURAK Wło­dzi­mierz, PENZOWSKI Alek­sy, PERETIATKOWICZ Ka­zi­mierz, PERUCKI Fran­ci­szek, PERUCKI Le­opold, PESZEK Jan, PETLICKI Wła­dy­sław, PETRYCKI Mi­chał, PEWNY My­ko­ła, PIASECKI Ma­rian, PIĄTEK Ro­mu­ald, PIĄTKIEWICZ Sta­ni­sław, PIĄTKOWSKI Mie­czy­sław, PIĄTKOWSKI Eu­ge­niusz, PICKHOLZ Leon, PIDWIŃSKI Iwan, PIECEK Ka­zi­mierz, PIECHOCKI Ste­fan, PIECHOWICZ Mi­chał, PIECUCH Mi­chał, PIEGICZKO Piotr, PIEKARSKI Sta­ni­sław, PIEKARZ Jó­zef, PIEKŁO Ta­de­usz, PIEKUTKOWSKI Jó­zef, PIEREWIERZEW Ki­rył, PIEROŻYŃSKI Sta­ni­sław, PIERWIENCEW Wło­dzi­mierz, PIESIEWICZ Sta­ni­sław, PIETKIEWICZ An­to­ni, PIETRASZCZUK Łu­kian, PIETRASZKIEWICZ Sta­ni­sław, PIETROWSKA He­le­na, PIETROWSKI Alek­san­der, PIETRUC Jan, PIETRUSZKA Kle­mens, PIETRYKOWSKI Ta­de­usz, PIĘKOŚ An­drzej, PIKIELK Sta­ni­sław, PILCH Sta­ni­sław, PILCZYŃSKI Ju­lian, PILGUJ An­drzej, PILINCZUK Mi­ko­łaj, PIOTROWICZ Jó­zef, PIOTROWSKI Wło­dzi­mierz, PIOTROWSKI Zyg­munt, PIOTROWSKI Bro­ni­sław, PIOTROWSKI Edward, PIOTROWSKI Ra­fał, PIOTROWSKI Zyg­munt, PISAK Fio­dor, PISAŃSKI Ka­zi­mierz, PISKOR Jó­zef, PISKORZ Sta­ni­sław, PISKOZUB Piotr, PIŚMIENNY Ste­pan, PITTNER Zdzi­sław, PIWKOWSKI Woj­ciech, PLESKOT Wła­dy­sław, PLĘS Jó­zef, PŁAWNAK Sta­ni­sław, PŁODZIEŃ Jan, PŁOSKI Jan, PNIAK Fran­ci­szek, PODGÓRSKI Jan, PODGÓRSKI Fran­ci­szek, PODGÓRSKI Edward, PODHORODECKI An­drzej, PODHORODEŃSKI Ju­lian, PODLEŚNY Fi­lip, PODOLAK Hen­ryk, PODOSKI Ka­zi­mierz, PODOSZYK Mar­ty­na, PODULKA Sta­ni­sław, PODWIN Wi­told, POGORELEC Wa­syl, POGORELIJ Sta­ni­sław, POHORILLE Moj­sze, POKALCZUK Tro­fim, POKORA Mi­chał, POKRYWA Ste­fan, POLAK Sta­ni­sław, POLAŃSKI-DEKUTOWSKI Ta­de­usz, POLICZUK Je­rzy, POLIKOWSKI Edward, POLISZCZUK Wło­dzi­mierz, POLISZCZUK Bar­tło­miej, POLISZCZUK Piotr, POLISZCZUK Sawa, POLLER Abram, POŁTOWICZ Ka­zi­mierz, POŁUBIŃSKI Ka­rol, POMIANKOWSKI Sta­ni­sław, POMIRKO Mi­chał, POMORSKI An­drzej, POP Mi­chał, POPADYN Leon, POPCZUK Wła­dy­sław, POPIEL Jó­zef, POPIEL Sta­ni­sław, POPIEL Wa­cław, POPIELIŃSKI Wła­dy­sław, POPIELSKI Ka­zi­mierz, POPIELUCH Sta­ni­sław, POPIEŁOWSKI Ty­tus, POPŁAWSKI Ta­de­usz, POPOW Wa­syl, POPRAWA Eu­ge­niusz, POPRAWSKI Ste­fan, PORĘBSKI Fran­ci­szek, POROWCZUK Gri­go­rij, POSCH Ru­dolf, POSTĘPSKI Ka­zi­mierz, POSTOJKO Ne­stor, POTASIŃSKI Alek­san­der, POTEN Gwi­do, POTJAGACZ Wa­syl, POTOCKI Ro­man, POTOCKI Krzysz­tof, POTOCKI Jó­zef, POWROŹNICKI Alek­san­der, POZŁACANNY Mi­chał, POZNAŃSKI Jan, PRALICZ Dio­ni­zy, PRAWIECKI Gri­go­rij, PRAŻMAK Ka­rol, PRICH Ru­dolf, PRICHODKO Kuź­ma, PROCHOWSKI Jan, PROCIK Je­mie­lian, PROCYK Ste­fan, PROCZAK Mi­chał, PROFIC Jó­zef, PROKOP Jó­zef, PRONIEWICZ Je­rzy, PROTASEWICZ Mau­ry­cy, PRÓBA Ste­fan, PRUCHNICKI Fran­ci­szek, PRYCHIDNY Teo­dor, PRYJMA Wło­dzi­mierz, PRYS Wa­cław, PRZEDACKI Jan, PRZEDNIELSKI Wi­told, PRZEMSZA Bro­ni­sław, PRZYBYLSKI Igna­cy, PRZYBYŁO Ka­rol, PRZYBYSZ Fran­ci­szek, PSZCZOŁOWSKI Pa­weł, PTACZEK Sta­ni­sław, PTAK Sta­ni­sław, PTASZNIK Leon, PTASZNIK Ma­rian, PUCHALIK Wła­dy­sław, PUCHALSKI An­to­ni, PUCHOL Gri­go­rij, PUPKA Jan, PUSTELNIK Lu­dwik, PUSZKA Flo­rian, PUTIATYCKI vel POTIATYCKI Fran­ci­szek, PUTZLACHER Dy­mitr, PYSZYŃSKI Bo­le­sław, PYTEL Teo­dor, QUEST Jan, RABA Ta­de­usz, RACHOWIAK Wła­dy­sław, RACHWAŁ Wa­len­ty, RACILEWICZ Fran­ci­szek, RACZYŃSKI Jó­zef, RACZYŃSKI Ta­de­usz, RAD Ta­de­usz, RADOŃ Ru­dolf, RADWAŃSKI Jó­zef, RADZIMIŃSKI An­to­ni, RADZISZEWSKI Ro­man, RAFAŁOWSKI Ste­fan, RAJCA Ka­rol, RAK To­masz, RAKITA Ta­de­usz, RAKOCZY Mi­ko­łaj, RAMUS Adolf, RASIEJ Zyg­munt, RASZKO Jan, RASZPLEWICZ Ste­fan, RASZPLEWICZ Wła­dy­sła­wa, RATAJCZAK Sta­ni­sław, RAUSZ Sta­ni­sław, RĄB Eu­ge­niusz, REDKIEWICZ Sta­ni­sław, REDLER Ar­tur, REGULSKI Sta­ni­sław, REGUŁA Edward, REKOWSKI Bro­ni­sław, REKTOR Emi­lian, REMISZEWSKI Adam, RENCKI Ju­liusz, REPCZYŃSKI Au­re­li, RESSNER Adam, RETTINGER Sta­ni­sław, RINDER Berl, RIZLER Sta­ni­sław, ROBASZEWSKI Wa­le­rian, ROBÓTKO Se­ba­stian, RODZIEWICZ Ka­zi­mierz, RODZIEWICZ Wa­len­ty, RODZINKA Jan, ROGALSKI Fran­ci­szek, ROGOWSKI Wa­cław, ROGOZIN Mi­ko­łaj, ROGOZIŃSKI Mi­ko­łaj, ROGOZIŃSKI Ro­man, ROGÓŻ Sta­ni­sław, ROGULSKI Fran­ci­szek, ROHATINER Oswald, ROJEK Edward, ROKICKI Piotr, ROKOSZ Adam, ROLKE Jan, ROMANIAK Sta­ni­sław, ROMANOW-GŁOWACKI Alek­san­der, ROMANOWICZ Mi­chał, ROMAŃCZUK De­mian, ROMAŃCZUK Jan, ROMAŃSKI Adam, ROMISZOWSKI Hen­ryk, ROSA Jó­zef, ROSENBERG Her­man, ROSENFELD Sa­lo­mea, ROSENSTOCK Jó­zef, ROSIAK An­to­ni, ROSMANOWSKI Wła­dy­sław, ROSNARCZEK Iwan, ROSOŁEK Ka­zi­mierz, ROSSOWSKI Ka­zi­mierz, ROSTOCKI Alek­san­der, ROTHSTEIN Fi­lip, ROTMIL Hen­ryk, ROTSZTAJN Jo­achim, ROTTENBERG Mau­ry­cy, ROWICKI Bo­le­sław, ROWIŃSKI Mi­chał, ROZCIECHA Wła­dy­sław, ROZENSZTREJCH Pin­kas, ROZGÓRSKI Jan, ROZWADOWSKI-JORDAN Jan, ROZWADOWSKI-JORDAN Wik­tor, ROŻEK Bo­le­sław, RÓG Wła­dy­sław, RÓZIEWICZ Jan, RÓZIEWICZ Wa­le­rian, RÓŻAŃSKI An­to­ni, RÓŻECKI Jan, RÓŻYCKI Mie­czy­sław, RÓŻYCKI Sta­ni­sław, RUBAS Jan, RUBLEWSKI Wła­dy­sław, RUCKI An­to­ni, RUCZYŃSKI Wła­dy­sław, RUDKOWSKI An­to­ni, RUDLICKI Wi­told, RUDNICKI Ka­zi­mierz, RUDNICKI Ta­de­usz, RUDOMINO z ENDRUKAJTISÓW Zo­fia, RUEBENBAUER Ta­de­usz, RUGOL Ba­zy­li, RUKA Ka­zi­mierz, RUNDER Maks, RUSIECKI Mie­czy­sław, RUSIECKI Bro­ni­sław, RUSIN Ru­dolf, RUSINKIEWICZ Ste­fan, RUZIK An­to­ni, RYBACZENKO Kuź­ma, RYBACZUK Mi­chał, RYBAK Mi­chał, RYBAKOW Mi­chał, RYBICKI-ZAŁUŻNY Pa­weł, RYBIŃSKI Bro­ni­sław, RYBIŃSKI Wła­dy­sław, RYBKA An­to­ni, RYBNIKOW Pa­weł, RYCHLICKI Wła­dy­sław, RYCHŁOWSKI Jan, RYCZAK Piotr, RYDZ An­drzej, RYMARCZYK Mi­chał, RYMARZ Wła­dy­sław, RYNDAK Ru­dolf, RYŚ Jan, RYTAROWSKI Cze­sław, RYZIUK Alek­san­der, RYŻUK Anna, RYŻYŃSKI Wik­tor, RZECZKOWSKI Bro­ni­sław, RZEHAK Ju­lian, RZENIECKI Igna­cy, RZEPKA An­to­ni, RZESZOWSKI Lu­dwik, RZESZUTKO Fran­ci­szek, RZEŹNIK Adam, RZUCIDŁO Wa­len­ty, SABADASZ Mi­chał, SABINOWSKI Lu­cjan, SADKOWSKI Ka­zi­mierz, SADOWSKI Jó­zef, SADOWSKI Ste­fan, SADOWSKI Cze­sław, SADOWSKI Jan, SAFIANOWSKI Ka­zi­mierz, SAFIR Mo­zes, SAGAŁA Szy­mon, SALEWICZ Ka­zi­mierz, SALPETER Naf­ta­li, SALWA Ma­rian, SAŁACIŃSKI Jan, SAMBORSKI Piotr, SAMBORSKI Leon, SAMEK Ze­non, SANDIG Ja­kub, SASS Wło­dzi­mierz, SAUL Jó­zef, SAWCZISZIN Ak­sen­tij, SAWCZUK Hryć, SAWCZUK Wa­syl, SAWENKO Iwan, SAWICKI Da­niel, SAWICKI Zyg­munt, SAWICKI Wła­dy­sław, SAWICKI Eu­ge­niusz, SAWICZ Wa­syl, SAWICZ Fran­ci­szek, SCHAB Mie­czy­sław, SCHAB Jó­zef, SCHELLENBERGER Hen­ryk, SCHIKULA Jan, SCHINDLER Zdzi­sław, SCHLAFFENBERG Mau­ry­cy, SCHMAL Hen­ryk, SCHMUTZ Ro­man, SCHNEIDER Sta­ni­sław, SCHNEIDER Alek­san­der, SCHNEIDSCHER Ozjasz, SCHRAMM Zyg­munt, SCHUHART Ta­de­usz, SCHUPPLER Er­nest, SCHUTZMANN Leon, SCHWADRON Jó­zef, SCHWARZER Jó­zef, SCHWETZ Ta­de­usz, SEBAŁO Wło­dzi­mierz, SEIDLER Leon, SEKUŁOWICZ Eu­ge­niusz, SEMENIUK Siła, SEMENIUK Ste­pan, SEMERIK An­drzej, SENDUŃ Ilia, SENDYK Mi­chał, SENYSZYN Mi­chał, SERAFIN Fe­liks, SERAFIŃSKI Sta­ni­sław, SEREDA Win­cen­ty, SEROCIŃSKI Ra­fał, SEROCZYŃSKI Jó­zef, SERWATOWSKI Wła­dy­sław, SEWERYN Igna­cy, SEWERYŃSKI Je­rzy, SĘDZIWY Wła­dy­sław, SIDOR Sta­ni­sław, SIDORKO Mi­chał, SIDOROW Alek­san­der, SIEBIELEC Alek­san­der, SIECZKO Ka­likst, SIECZKOWSKI Edward, SIEDLECKI Sta­ni­sław, SIEJWA Sta­ni­sław, SIEKLUCKI Ka­zi­mierz, SIELAWA Bro­ni­sław, SIELAWKO Ste­fan, SIEMICKI Hen­ryk, SIEMIENIAK An­to­ni, SIEMIENIEC Mi­chał, SIEMIGINOWSKI Mi­chał, SIEMIONOW Kon­stan­ty, SIEMONSKI Bo­gu­mił, SIENIAKIEWICZ Sta­ni­sław, SIENIAWSKI An­to­ni, SIENKIEWICZ Ta­de­usz, SIENKIEWICZ Bog­dan, SIENNICKI Wik­tor, SIEŃKOWSKI Ka­zi­mierz, SIEŃSKI Sta­ni­sław, SIEWIEROW Bo­rys, SIGMUND Jó­zef, SIJAK Ostap, SIKORSKI Piotr, SIKORSKI Adolf, SILBERBUSCH Se­ide, SINGER Sa­lo­mon, SINICKI Alek­san­der, SINIECKI Sta­ni­sław, SIŃKIW Wa­syl, SIRKO-BILIŃSKI Wło­dzi­mierz, SISTOLUK Ste­pan, SIUZDAK Ju­lian, SKALSKI Sta­ni­sław, SKARZYŃSKI Ste­fan, SKIBNIEWSKI-KURZEC Wła­dy­sław, SKICKO Wło­dzi­mierz, SKIERŚ Cze­sław, SKLEPIŃSKI Sta­ni­sław, SKŁADNIK Ka­rol, SKOMSKI Fran­ci­szek, SKONECKI Edward, SKORUPA Mi­chał, SKOTNICKI Alek­san­der, SKOWRONEK Jó­zef, SKOWROŃSKI Ar­tur, SKOWROŃSKI Lon­gin, SKOWROŃSKI Ju­lian, SKOWROŃSKI Alek­san­der, SKOWROŃSKI Wła­dy­sław, SKÓRSKI Ta­de­usz, SKRABIŃSKI Mi­chał, SKRABSKI Fran­ci­szek, SKRĘTKOWICZ Wik­tor, SKRINGER An­to­ni, SKRUPSKI Le­opold, SKRZETUSKI Zyg­munt, SKRZYPIEC Fran­ci­szek, SKRZYSZOWSKI Bro­ni­sław, SKULIMOWSKI Sta­ni­sław, SKULINIEC Iwan, SKWARCZYŃSKI Bo­le­sław, SKWIRZYŃSKI Ta­de­usz, SLIWA Fran­ko, SŁAWIK Ema­nu­el, SŁAWIŃSKI Wła­dy­sław, SŁAWUTA Jó­zef, SŁOBODZIAN Je­rzy, SŁONECKI Ed­mund, SŁONINA Wła­dy­sław, SŁOTYŁŁO-BILIŃSKI Bog­dan, SŁOWIKOWSKI Bo­le­sław, SŁOWIŃSKI Fran­ci­szek, SMALEWSKI Ma­rian, SMEREKA Sta­ni­sław, SMOCZARSKI Je­rzy, SMOCZKIEWICZ De­zy­de­ry, SMOLAK Wła­dy­sław, SMOLAŃSKI Jan, SMOLEŃSKI Eu­ge­niusz, SMORĄG Jan, SMYK Iwan, SNOPKOWSKI Kon­rad, SOBCZAK Jó­zef, SOBCZAK Pa­weł, SOBIECKI Sta­ni­sław, SOBIENKO Jó­zef, SOBOCKI Ste­fan, SOBOCZYŃSKI Jan, SOBOLAK Jó­zef, SOBOTA Zdzi­sław, SOCHACKI Ju­lian, SOCHACKI Wła­dy­sław, SOCHACKI Jan, SOCHACKI Jan, SOJCHER Hen­ryk, SOKAL Iwan, SOKALSKI Bo­le­sław, SOKOLEK Igna­cy, SOKOŁOWSKI Bo­le­sław, SOKOŁOWSKI Teo­fil, SOKOŁOWSKI Wa­syl, SOKOŁOWSKI Jan, SOKÓLSKI Ka­zi­mierz, SOKÓLSKI Ka­zi­mierz, SOLARSKI Lu­dwik, SOLARZ Jó­zef, SOLECKI Jan, SOLŻUK-POLESZCZUK Ti­mo­fiej, SOŁOWJEW Mi­chał, SOŁTYSIK Ste­fan, SOMOL Wło­dzi­mierz, SONDEJ Dy­mitr, SOŃTA Alek­san­der, SOROCKI An­to­ni, SOROCZKA An­to­ni, SOROKA Mi­ko­łaj, SOROKA Jó­zef, SOROKOWSKI Sta­ni­sław, SOSIŃSKI Ta­de­usz, SOSNOWSKI Mi­ko­łaj, SOSNOWSKI Bro­ni­sław, SOSNOWSKI Fran­ci­szek, SOWA Ma­ciej, SOWIŃSKI Hen­ryk, SOWIŃSKI Piotr, SPASOWICZ Wa­cław, SPIWAK Za­char, SPÓLNICKI Fran­ci­szek, SPRYSZYŃSKI Ma­rian, SROCZYŃSKI Ju­lian, SROCZYŃSKI-NOWINA Adam, SROKA Ka­rol, STABHOLC Alek­san­der, STACH Ste­pan, STACHURSKI Wa­syl, STADNIUK Hnat, STAMM An­drzej, STAMPFL Ma­rian, STANKIEWICZ Igna­cy, STANKIEWICZ Ta­de­usz, STANKIEWICZ Mie­czy­sław, STANKIEWICZ Ka­zi­mierz, STANOWSKI Gu­staw, STAŃKO Jó­zef, STAŃKOWSKI Zyg­munt, STARAK Jan, STARCZUK Alek­san­der, STARONIEWICZ Jan, STAROSTA Piotr, STARZEŃSKI Le­opold, STASISZYN Adam, STASIUK Teo­dor, STASIUK Dy­mitr, STASZEWSKI Zyg­munt, STASZUK Wik­tor, STAWOWY Lu­dwik, STĄŻKA Ka­rol, STEBELSKI Ja­ro­sław, STECIENKO Igna­cy, STECKI Jó­zef, STECKO Fran­ci­szek, STECYSZYN Grze­gorz, STEFANIAK Ze­non, STEFANISZIN Mi­chał, STEFANISZYN Mi­ko­łaj, STEFANOWICZ Za­char, STEFANOWICZ Mi­ko­łaj, STEFAŃSKI Alek­san­der, STELMACH Wa­syl, STELMACHÓW Ju­lian, STELMASZEK Fran­ci­szek, STELMASZYK Wła­dy­sław, STEMEROWICZ An­to­ni, STEMPNIAK Ed­mund, STEMPORSKI Mi­chał, STENZEL Leon, STEPAN Ka­zi­mierz, STEPANCZYK Ni­ki­for, STEPIK Bo­rys, STEPKOWSKI Wła­dy­sław, STERNIK Edward, STESŁOWICZ Jó­zef, STEUERMARK Wło­dzi­mierz, STEWICH Ta­de­usz, STĘPKOWSKI Je­rzy, STĘPNIEWSKI Ro­bert, STIEPANOWA Nad­ież­da, STOBIŃSKI Jó­zef, STOCHMAL Ja­kub, STOK Da­wid, STOLAR Iwan, STOLARCZUK An­drzej, STOLARCZYK Wła­dy­sław, STOPIŃSKI Sta­ni­sław, STOSUR An­drzej, STRAWIŃSKI Edward, STRIGA Mi­ko­łaj, STROGULSKI Mie­czy­sław, STRÓJWĄS Sta­ni­sław, STRYCHALSKI Jan, STRZELEC Mi­chał, STRZELECKI Fran­ci­szek, STRZEMIŃSKI Igna­cy, STRZYŻOWSKI Adam, STUCZYŃSKI Igna­cy, STUDINSKI Ka­zi­mierz, STULKOWSKI Wa­syl, STUPNICKI Jan, STUS Dy­mitr, STYCZYŃSKI Ju­lian, STYPUŁA Szcze­pan, SUCHECKI Wik­tor, SUCHODOLSKI Wik­tor, SUCHODOLSKI Alek­san­der, SUCHOLITKI Mi­chał, SUCHORAB Jó­zef, SUCHOROWSKI Wła­dy­sław, SUDAK-SADIUK Ste­fan, SUKNACKI Jó­zef, SUKOWSKI Pa­weł, SULEWSKI Wła­dy­sław, SULIMA Iwan, SULIMA Mi­ko­łaj, SULKIEWICZ-MIRZA-HÓZMAN Kon­stan­ty, SUŁEK Ste­fan, SUPPEL An­to­ni, SUROWIEC Sta­ni­sław, SUSAK Mi­chał, SUSZCZUK Dy­mitr, SUSZYRYBA Ro­man, SUTUGA Mi­ko­łaj, SUWAJ An­to­ni, SUWAŁA Jan, SWIENTEK Jó­zef, SWIENTIK Fe­liks, SWINCH Jan, SWISZCZUK Piotr, SWOBODA Wia­cze­sław, SYCH Jan, SYGUŁA Ste­fan, SYLWET Fran­ci­szek, SYROWY Sta­ni­sław, SZABAGA Jan, SZABAL Fio­dor, SZABLOWSKI Igna­cy, SZAC Lej­zor, SZAC Da­wid, SZADBEJ Nor­bert, SZAFER Nor­bert, SZAFRANIEC Ja­kow, SZAFRAŃSKI Fran­ci­szek, SZAJDA Bro­ni­sław, SZAJDECKI Fran­ci­szek, SZAJUK Eu­ge­niusz, SZAJUN Kle­mens, SZALEWICZ Ka­zi­mierz, SZAŁAJKO Wła­dy­sław, SZAŁKOWSKI Piotr, SZANCER An­to­ni, SZANSER Wło­dzi­mierz, SZAPOWAŁ Fio­dor, SZAREK Jan, SZARNECKI An­to­ni, SZAROWSKI Lu­dwik, SZARWARK An­to­ni, SZAWALUK Mi­ro­sła­wa, SZAWŁOWSKI Jan, SZCZEPANIAK Jó­zef, SZCZEPANIAK Jan, SZCZEPITKA Iwan, SZCZEPKOWSKI Ta­de­usz, SZCZERBIK Pa­weł, SZCZOMBROWSKI Mi­chał, SZCZYRADŁOWSKI Bro­ni­sław, SZEJAN Fio­dor, SZELEGA Lu­bow, SZELL Mie­czy­sław, SZEMIOTH Sta­ni­sław, SZEREMETA Ja­kub, SZERŁOWSKI Fran­ci­szek, SZEWCOW Eu­ge­niusz, SZEWCZUK Piotr, SZEWCZUK Kle­mens, SZEWCZYK Sta­ni­sław, SZGIMER Efro­im, SZINKARUK Fio­dor, SZKIRA Ste­fan, SZKOPEK Zyg­munt, SZKREBNIAK Wło­dzi­mierz, SZKURSKA Olga, SZŁAPA Ro­man, SZMIGIEL An­drzej, SZMUNIEWSKI Sta­ni­sław, SZNEPS Oskar, SZOŁOPIAK Mi­ko­łaj, SZPACZYŃSKI Sta­ni­sław, SZPACZYŃSKI Ka­zi­mierz, SZPAK Mi­chał, SZPAK An­drzej, SZPAKOWSKI Sta­ni­sław, SZPILEWSKI Jó­zef, SZPINDURA Ro­man, SZPIRKO An­drzej, SZPYRKO Fran­ci­szek, SZTAB Ma­rian, SZTEJMAN Lejb, SZTIFTEL Adolf, SZTUL Jan, SZTURMA Jan, SZTYCHLER Ma­rian, SZUBARTOWICZ Edward, SZUBERT Eu­ge­niusz, SZUKATKA Iwan, SZULAK-SALUK Sta­ni­sław, SZULC Bo­le­sław, SZULC Eber, SZULC Sta­ni­sław, SZULZINGER Mo­zes, SZUMISZ Jan, SZUMNY Au­gust, SZUMSKI Ar­tur, SZUMSKI Sta­ni­sław, SZUPENKO Wa­cław, SZUPOWAŁ Wła­dy­sław Wło­dzi­mierz, SZUTKOWSKI Le­onard, SZUWALSKI Ma­rian, SZWAJ Sta­ni­sław, SZWAJ Fran­ci­szek, SZWAJA Fran­ci­szek, SZWAJCER Zin­del, SZWARC Mo­zes, SZWIC Ste­fan, SZYBOWSKI Je­rzy, SZYC Aloj­zy, SZYDEŁKO Wła­dy­sław, SZYDŁOWSKI Wik­tor, SZYDŁOWSKI Wła­dy­sław, SZYK Mi­ko­łaj, SZYLKIEWICZ Sta­ni­sław, SZYMANIAK Sta­ni­sław, SZYMANOWICZ Ste­fan, SZYMAŃSKI Lu­dwik, SZYMAŃSKI Bro­ni­sław, SZYMAŃSKI Wil­helm, SZYMELFENIG Bo­le­sław, SZYMONOWICZ Ka­likst, SZYNKOWSKI Ka­rol, ŚCIBOR Bo­le­sław, ŚCIBOROWSKI Ka­zi­mierz, ŚCIBOR-RYLSKI Ka­zi­mierz, ŚCIBOR-RYLSKI Ju­lian, ŚCIGACZ Bo­le­sław, ŚCISŁOWICZ Sta­ni­sław, ŚLIFIRSKI Bro­ni­sław, ŚLIWA Sta­ni­sław, ŚLIWA Edward, ŚLIWA Jan, ŚLIWIŃSKI Zyg­munt, ŚLIWKA Ki­rył, ŚLUSARCZUK Emi­lian, ŚMIECHOWSKI Jó­zef, ŚNIADOWSKI Wła­dy­sław, ŚRODKOWSKI Ro­mu­ald, ŚWIATŁOWSKI Jan, ŚWIATOWIAK Win­cen­ty, ŚWIĄTEK Fran­ci­szek, ŚWIDERSKI An­to­ni, ŚWIDERSKI Mi­ko­łaj, ŚWIDZIŃSKI Ka­zi­mierz, ŚWIEJKOWSKI Je­rzy, ŚWIETLICKI Zyg­munt, ŚWIEŻAWSKI Adam, ŚWIĘCICKI Fran­ci­szek, ŚWIĘTOJAŃSKI Jan, ŚWIRSKI Jan, ŚWISTUN Michał,ŚWISTUN Mi­chał, ŚWISZCZOWSKI Je­rzy, ŚWITKOWSKI Le­sław, TABACZYŃSKI An­drzej, TACZINIEC Ka­rol, TAJGREBER Ka­zi­mierz, TAJTEL Aron, TANENBAUM Sa­mu­el, TANNENBAUM Jó­zef, TAŃCZUK Wło­dzi­mierz, TARADA Alek­san­der, TARKA Jó­zef, TARKOWSKI Igna­cy, TARNAWŚKYJ Iła­rion, TARNO Ste­fan, TARNOWSKI Bro­ni­sław, TARNOWSKI Igna­cy, TARNOWSKI Jan, TASS Jan, TATARZYŃSKI Ma­rian, TAUB Adolf, TAUBE Ka­rol, TELEŻYŃSKI Mi­chał, TELEŻYŃSKI Alek­san­der, TELKIER Le­onard, TENENBAUM Adolf, TEODOROWICZ Jan, TEODOROWICZ Ta­de­usz, TERESZKIEWICZ Jan, TERLECKI Hen­ryk, TERLECKI Mi­chał, TERLECKI Wło­dzi­mierz, TERLECKI Er­nest, TILETSCHKE Jan, TISZCZEWICKI Ja­kow, TISZSNIEWSKI Jan, TKACZ Sa­lo­mea, TKACZ Jan, TKACZ Wa­syl, TKACZ Ru­dolf, TKACZEK Iwan, TKACZUK Mi­chał, TKACZUK Mi­ko­łaj, TKACZUK Iwan, TKACZUK Igna­cy, TKACZYK Bo­rys, TOBIASIEWICZ Wła­dy­sław, TOBIASZ Wła­dy­sław, TOBOLEWSKI Jan, TOCHTERMAN Da­wid, TOKARSKI Se­we­ryn, TOKARSKI Izy­dor, TOKARZEWSKI Je­rzy, TOŁSTOJ Fio­dor, TOŁYSZ Fe­liks, TOMALAK Wła­dy­sław, TOMANA Jó­zef, TOMASZEWSKI Fran­ci­szek, TOMASZEWSKI Ka­zi­mierz, TOMASZEWSKI Jan, TOMASZEWSKI Ju­liusz, TOMCZAK Lu­dwik, TOMCZAK-ŚMIGIELSKI Wi­told, TOMCZUK Wła­dy­sław, TOMIN Iwan, TOMKIEWICZ Lu­dwik, TOPOLIŃSKI Jan, TOPOLNICKI Eu­sta­chy, TOPOROWSKI Sta­ni­sław, TOWARNICKI Sta­ni­sław, TRACZYK Leon, TREUTZ Sta­ni­sław Ta­de­usz, TROFIMCZUK Iwan, TROFIMCZUK Ni­ki­ta, TROFIMCZUK Kir­san, TROFIMCZUK Mo­dest, TROFIMIUK Alek­sy, TROFIMOW Ser­giusz, TROJANOWSKI Ed­mund, TROMSZCZYŃSKI Boh­dan, TRONIAK Wa­syl, TRUCHIN Hen­ryk, TRUNKWALTER Fran­ci­szek, TRUSKOWSKI Wa­cław, TRYBALSKI Jan, TRYLL An­to­ni, TRZCIŃSKI Sta­ni­sław, TRZEŚNIOWSKI Kor­nel, TSZESNIEWSKI Wło­dzi­mierz Wła­dy­sław, TUDEK Alek­san­der, TULECKI Ka­zi­mierz, TURCZYN To­masz, TURCZYN Ma­rian, TURCZYŃSKI Jó­zef, TURECKI Al­fred, TURENKO Je­ro­fiej, TURKIEWICZ Fran­ci­szek, TURKIEWICZ Jan, TUROK Sza­ja, TUROWSKI Wła­dy­sław, TURSKI Pa­weł, TUSZKIEWICZ Al­fons, TUTAK Jan, TUTUR Ste­fan, TWARDY Waw­rzy­niec, TWORZYDŁO Zdzi­sław, TYDZIŃSKI Hen­ryk, TYLKO Fe­liks, TYMKIW Wa­syl, TYMKÓW Mi­chał, TYRANKIEWICZ Wi­told, TYSZEWICZ Cze­sław, TYSZKA Mi­chał, TYSZKOWSKI Jan, TYSZKOWSKI Mi­ko­łaj, TYWOŃSKI An­to­ni, UDLER Lej­buś, UGRIN Mi­ko­łaj, UGRIN Mi­ko­łaj, UJEJSKI Fe­liks, UJEJSKI Wi­told, UKRAINIEC Sie­mion, ULANOWSKI Ta­de­usz, ULICKI Wa­le­rian, UMAJŁO Wa­syl, URBAN Adam, URBANOWICZ Fe­liks, URBANOWICZ Mi­chał, URBANOWSKI Ju­lian, URBAŃSKI Win­cen­ty, URBAŃSKI Sta­ni­sław, URBAŃSKI Ro­mu­ald, URBAŃSKI Jan, URBAŃSKI Hen­ryk, URBAŃSKI Jan, URBAŚ Jó­zef, URZĘDOWSKI Ra­fał, VALENTA Alek­san­dra, WACH Teo­fil, WACHLOWSKI Ze­non, WACHNOWSKI Wa­cław, WAGNER Izy­dor, WAGNER Hen­ryk, WAJDA Ka­zi­mierz, WAJDROM Sa­mu­el, WAJNSZTEJN Ma­rek, WAJNTRAUB Da­wid, WAJS Wła­dy­sław, WAJSBERG Berl, WAJSMAN Szy­mon, WAKS Pe­rec, WALASZEK Mie­czy­sław, WALCZAK Adam, WALECKI Mi­ko­łaj, WALENTA Sta­ni­sław, WALIGÓRSKI Ka­zi­mierz, WALKER Mojsiej,WALLACH Szu­lim, WALLER Leon, WALTER Ka­rol, WAŁCZUK Ste­fan, WAŁECKI Zyg­munt, WAŁOWSKI Fe­liks, WANATOWICZ Hi­po­lit, WANDURSKI Zyg­munt, WANIC Jó­zef, WARZYWODA Hen­ryk, WASCHKO Jan, WASIEJKO Ni­ko­dem, WASILEJKO Iwan, WASILEWSKI Ste­fan, WASILEWSKI Al­fred, WASILIEW Wa­syl, WASILKOWSKI Wło­dzi­mierz, WASSER Szlo­ma, WASSERMAN Hen­ryk, WASZCZISZIN Gri­go­rij, WASZKIEWICZ Wła­dy­sław, WASZUK Dy­mitr, WAŚKO Adam, WAŚKO Jan, WATRASIEWICZ Jó­zef, WAWRZKIEWICZ Wa­le­rian, WAŻNY Sta­ni­sław, WAŻYŃSKI Al­bin, WĄGROWSKI Ste­fan, WĄSIK Ma­rian, WĄSOWICZ Sta­ni­sław, WĄTKO Jan, WEBER Alek­sy, WEBER Je­rzy, WEHRSTEIN Wła­dy­sław, WEIGEL Adolf, WEISBERG Pin­chas, WEISS Igna­cy, WEISSMAN Sa­lo­mon, WEJNERT Gu­staw, WEMELKA Sta­ni­sław, WENDORFF Jan, WENGŁOWSKI Iwan, WENGRINOWICZ Jur­ko, WERBER Ta­de­usz, WEREMCZUK Piotr, WERETKA Jó­zef, WERNER Mie­czy­sław, WERYŃSKI Jan, WESOŁY Sta­ni­sław, WĘGRZYN Mi­chał, WĘGRZYNOWICZ Mi­ro­sław, WĘGRZYŃSKI Wła­dy­sław, WIANECKI Ka­zi­mierz, WIATER Fran­ci­szek, WIATR Sta­ni­sław, WICZYŃSKI Wa­le­rian, WIDACKI Sta­ni­sław, WIDACKI Je­rzy, WIDAWSKI Jan, WIECZOREK Jó­zef, WIECZYŃSKI Jó­zef, WIECZYŃSKI Sta­ni­sław, WIELEBSKI Au­gu­styn, WIELGOSZ Mi­ko­łaj, WIELKOPOLSKI Sta­ni­sław, WIELOPOLSKI Jan, WIERNIUK To­masz, WIERZBA Wła­dy­sław, WIERZBICKI Edward, WIERZBICKI Ka­rol, WIERZBICKI Ka­zi­mierz, WIERZBOWSKI Ta­de­usz, WIERZCHLEYSKI Sta­ni­sław, WIERZEJSKI Al­fred, WIEWIÓRA Mi­chał, WIĘCKOWICZ Jan, WIĘCKOWSKI Waw­rzy­niec, WIĘCKOWSKI Teo­fil, WIKTOR Mak­sy­mi­lian, WILCZEK Jan, WILCZEWSKI Alek­sy, WILECKI Ot­ton Ka­zi­mierz , WILK Wa­len­ty, WILK Fe­liks, WILKOŃ Wła­dy­sław, WILLNER Lu­dwik, WILLUSZ Sta­ni­sław, WINCKLER Emil, WINCZIK Alek­sy, WINOGRADSKI Al­fons, WINTER Cha­im, WISPŁAŃSKI Jó­zef, WISZNIAKOW Alek­san­der, WISZNIEWSKI Kon­stan­ty, WISZNIEWSKI Ta­de­usz, WISZNIEWSKI Sta­ni­sław, WISZNIEWSKI Lu­dwik, WISZNIOWSKI Eu­ge­niusz, WIŚNIEWSKI Jó­zef, WIŚNIEWSKI Wła­dy­sław, WIŚNIEWSKI Wła­dy­sław, WIŚNIEWSKI An­to­ni, WIŚNIEWSKI Bro­ni­sław, WITEK Zyg­munt, WITEK Alek­san­der, WITES Jan, WITKALUK An­ton, WITKOWSKI Fran­ci­szek, WITTNER Ru­dolf, WITUSZYŃSKI Sta­ni­sław, WITUSZYŃSKI Bro­ni­sław, WITWAR An­to­ni, WITWICKI Jó­zef, WITZ Zyg­munt, WIZIMIRSKI Ru­dolf, WLIZŁO Wła­dy­sław, WLIZŁO Piotr, WŁADYKA Jan, WŁODARSKI Ma­rian, WODJANOW Bo­rys, WOJAKOWSKI Klau­diusz, WOJAKOWSKI Fran­ci­szek, WOJCIECHOW Sta­ni­sław, WOJCIECHOWSKI Apo­lo­niusz, WOJCIECHOWSKI Wło­dzi­mierz, WOJDAK Sta­ni­sław, WOJEWÓDZKI Ma­rian, WOJNAROWSKI An­drzej, WOJNICZ Wik­tor, WOJNIKONIS Wła­dy­sław, WOJTACHA Waw­rzy­niec, WOJTALA Sta­ni­sław, WOJTAS Sta­ni­sław, WOJTAS Fran­ci­szek, WOJTASIŃSKI Hen­ryk, WOJTASZEK Sta­ni­sław, WOJTCZAK Fran­ci­szek, WOJTKOWICZ-PAWŁOWICZ Ol­gierd, WOJTKOWSKI Fran­ci­szek, WOJTKOWSKI Jan, WOJTKÓW Jan, WOJTOWICZ Ne­stor, WOJTOWICZ Jan, WOJTOWICZ Wła­dy­sław, WOJTUN Bro­ni­sław, WOJTUŃ Jó­zef, WOLANOWSKI Jan, WOLAŃSKI Wła­dy­sław, WOLAŃSKI Wi­told, WOLAŃSKI Fi­lip, WOLENIUK Wa­syl, WOLFRAM Jó­zef, WOLICA An­drzej, WOLIŃSKI Piotr, WOLIŃSKI Jó­zef, WOLSKI Ju­lian, WOLSKI Ta­de­usz, WOLSKI Jó­zef, WOŁEK To­masz, WOŁK An­to­ni, WOŁOWIEC Mie­czy­sław, WORONA Lu­dwik, WORONICZ Jan, WORONKIEWICZ Hen­ryk, WOSKOBOJNIKOW Alek­san­der, WOWCZUK Piotr, WOWCZUK Alek­sy, WOWK Ba­zy­li, WOYTOWICZ Jó­zef, WOŹNIAK Ka­rol, WOŹNIAK Fi­lip, WOŹNIAK Wła­dy­sław, WOŹNIAK An­drzej, WOŹNIAK Adolf, WÓJCICKI Wła­dy­sław, WÓJCIK Sta­ni­sław, WÓJCIK An­to­ni, WÓJCIK Sta­ni­sław, WÓJCIK Sta­ni­sław Ka­rol, WÓJCIKIEWICZ Edward, WÓJCIKIEWICZ Le­sław, WÓJTOWICZ Au­gu­styn, WRONA Zyg­munt, WRONECKI An­to­ni, WRÓBEL Fe­liks, WRÓBLEWSKI Alek­san­der, WRÓBLEWSKI Leon, WRÓBLEWSKI Syl­we­ster, WRZESIŃSKI Wa­cław, WRZOŚ Ta­de­usz, WUNDERLICH Sa­mu­el, WYBORSKI Fe­liks, WYNNYCZENKO Iwan, WYPUSTEK Ste­fan, WYRWICZ Bo­le­sław, WYSOCKI Hen­ryk, WYSOCZAŃSKI Wik­tor, WYSOKIŃSKI Fran­ci­szek, WYSPIAŃSKI Jó­zef, WYSZYŃSKI Wa­le­rian, WYTACZEK Jó­zef, WYTRWAŁ Sta­ni­sław, WYWROT Fran­ci­szek, WYZIŃSKI Mie­czy­sław, YOUNGA Adam, ZABAWA Jan, ZABŁOCKI Jó­zef, ZABORSKI Sta­ni­sław, ZABRODA Ro­man, ZACHARA Wła­dy­sław, ZACHARIASIEWICZ Ka­rol, ZACIERKA Mi­ko­łaj, ZADOROŻNY Sta­ni­sław, ZAJĄC Ka­zi­mierz, ZAJĄC Ka­zi­mierz, ZAJĄCZKOWSKI Zyg­munt, ZAJĄCZKOWSKI Lu­dwik, ZAJĄCZKOWSKI Ma­rian, ZAJĄCZKOWSKI Fran­ci­szek, ZAJC Jó­zef, ZAJKIN Wło­dzi­mierz, ZAKRZEWSKI Jan, ZAKRZEWSKI Igna­cy, ZAKRZEWSKI An­to­ni, ZAKRZEWSKI Mi­ko­łaj, ZAKRZEWSKI Ka­zi­mierz, ZAKRZEWSKI Jó­zef, ZALESKI Gu­staw, ZALESKI Ju­liusz, ZALIŃSKI Ste­pan, ZALIPA Dio­ni­zy, ZAŁUBKA Sta­ni­sław, ZAMOROCZEŃSKI Men­del, ZAMREJ An­drzej, ZANICZKOWSKI Teo­fan, ZAPAŁA Ja­kub, ZAPOLSKI-DOWNAR Wła­dy­sław, ZARAŃSKI Jó­zef, ZAREMBA An­to­ni, ZAREMBO-MEDICKA Wan­da, ZARIKIEWICZ Mie­czy­sław, ZARJANSKI Jan, ZARZYCKA Le­oka­dia, ZARZYCKI Ka­zi­mierz, ZARZYCKI Ka­rol, ZARZYCKI Ma­rian, ZARZYCKI Ar­tur, ZASŁAWSKI Osip, ZASOWSKI Jan, ZATCHEJ Wa­le­rian, ZAWADOWSKI Mi­chał, ZAWADZKI Mi­chał, ZAWIEJSKI Piotr, ZAWIERUCHA Iwan, ZAWIŁA Sta­ni­sław, ZAWIŁOWSKI Hen­ryk, ZAWISTOWSKI Ka­zi­mierz, ZAWITKOWSKI Sta­ni­sław, ZBARAWSKI Jó­zef, ZBOROWSKI Sta­ni­sław, ZBOROWSKI Jó­zef, ZBOROWSKI Ka­zi­mierz, ZBORUCKI Jan, ZBOŻEŃ Lu­dwik, ZBOŻEŃ Jó­zef, ZDANIEWICZ Au­gust, ZDROJEWSKI Kon­rad, ZDUNEK An­to­ni, ZDŻARSKI Bog­dan, ZELENKO Sta­ni­sław, ZEMAN Je­rzy, ZEMAN Ber­nard, ZGORZELSKI Jó­zef, ZGRZENDEK Win­cen­ty, ZIAJA Adolf, ZIAJA Ka­rol, ZIARKIEWICZ Ma­rian, ZIBES Bo­ruch, ZIBLIKIEWICZ Dy­mitr, ZIELIŃSKI Jan, ZIELIŃSKI Jan, ZIELIŃSKI Wła­dy­sław, ZIELIŃSKI Ru­dolf, ZIELIŃSKI Ju­lian, ZIEMBA Jó­zef, ZIEMCZONEK Mie­czy­sław, ZIEMIAŃSKI Jó­zef, ZIĘBA To­masz, ZIĘBA Wła­dy­sław Jó­zef, ZIĘBA Wła­dy­sław, ZIĘTA Bro­ni­sław, ZIGEL Ro­mu­ald, ZIMAND Ber­nard, ZIMERMAN Aw­ram, ZIMNIAK Ta­de­usz, ZIMNY Adam, ZIMNY Jan, ZIMNY Cze­sław, ZIMOWSKI Piotr, ZIŃCZUK Ma­twiej, ZIOMEK Sta­ni­sław, ZIÓŁKOWSKI An­to­ni, ZMORA Ma­rian, ZNOJKIEWICZ Ta­de­usz, ZOŁOTEŃKI Jan, ZRUBEK Sta­ni­sław, ZUBA Pa­weł, ZUBEK Jan, ZUBOWICZ Bo­rys, ZWARYCZ Kon­stan­ty, ZWIENZEK Jan, ZWOLIŃSKI Jan, ZYBACZYŃSKI Ste­fan, ZYCH Jó­zef, ZYGMUNT Aloj­zy, ZYGOŃ To­masz, ŻABA An­drzej, ŻABA Mi­chał, ŻABSKI Lu­dwik, ŻAK Jan, ŻARSKI Wła­dy­sław, ŻARSKI Wa­cław, ŻARSKI Sta­ni­sław, ŻEBROWSKI Hie­ro­nim, ŻECHANOWICZ Mi­ko­łaj, ŻELAWSKI Ed­mund, ŻELAZNY Fran­ci­szek, ŻEŁNORUK Alek­sy, ŻEŻINSKI Wła­dy­sław, ŻÓŁTOWSKI Igna­cy, ŻUDACZEWSKI Jan, ŻUK Sta­ni­sław, ŻUKOTYŃSKI Le­sław, ŻUKOWSKI Ste­fan, ŻUŁAWSKI Sta­ni­sław, ŻURAWICKI Jan, ŻURAWSKI Hen­ryk, ŻUREK Fe­liks, ŻYCZKOWSKI Bro­ni­sław, ŻYGŁOWICZ Ste­fan, ŻYTNICKI Hen­ryk, ŻYZNOWSKI Kazimierz