Zima 2012

Czar­no-bia­ło

Zima 2012. Za kil­ka mie­się­cy z tego miej­sca bę­dzie wi­dać Pol­ski Cmen­tarz Wo­jen­ny. By­kow­nia dłu­go bro­ni­ła ujaw­nie­nia praw­dy, że wśród po­cho­wa­nych tu ofiar sta­li­now­skich są Po­la­cy. Nie cho­dzi­ło tyl­ko o miesz­ka­ją­cych w So­wie­tach, na przy­kład w tzw. au­to­no­micz­nych pol­skich okrę­gach. Tu leżą oby­wa­te­le II Rze­czy­po­spo­li­tej, ska­za­ni bez po­sta­wie­nia za­rzu­tów i za­bi­ci bez sądu mocą osła­wio­ne­go roz­ka­zu z 5 mar­ca 1940. Byli jeń­ca­mi wo­jen­ny­mi, no­ca­mi wy­cią­ga­no ich z do­mów na Kre­sach, aresz­to­wa­no i wię­zio­no na Za­chod­niej Ukra­inie. Po­tem „do­łą­czo­no” do li­sty ka­tyń­skie­go mor­du. 3435 Ofiar Zbrod­ni Katyńskiej.

28 li­sto­pa­da 2011 roku po wie­lo­mie­sięcz­nych sta­ra­niach i żmud­nych usta­le­niach przed­sta­wi­cie­li dy­plo­ma­cji pol­skiej i ukra­iń­skiej, pod­czas wi­zy­ty pre­zy­den­ta Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go na Ukra­inie wmu­ro­wa­no ka­mień wę­giel­ny pod Pol­ski Cmen­tarz Wo­jen­ny. Na miej­scu poza po­li­ty­ka­mi obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le Ro­dzin Ka­tyń­skich i miesz­kań­cy Ki­jo­wa, w tym tam­tej­szej Polonii.

Obok aktu erek­cyj­ne­go po­zo­sta­wi­li­śmy urny z zie­mią z obo­zów w Ko­ziel­sku, Sta­ro­biel­sku i Ostasz­ko­wie oraz z miejsc kaź­ni i po­chów­ku Ofiar Zbrod­ni Ka­tyń­skiej: z Ka­ty­nia, Char­ko­wa i Mied­no­je. Obok spo­czę­ła sym­bo­licz­na grud­ka zie­mi z Warszawy.

Pra­wa au­tor­skie © Iza­bel­la Sa­riusz-Skąp­ska i Ty­mon Kret­sch­mer
Żad­na część tej stro­ny nie może zo­stać uży­ta do ce­lów ko­mer­cyj­nych ani być re­pro­du­ko­wa­na w ja­ki­kol­wiek spo­sób bez pi­sem­nej zgo­dy au­to­rów.
Szcze­gó­ły | For­mu­larz kontaktowy