ZASADY POWIELANIA ORAZ WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH I TEKSTÓW,
KTÓRE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NA STRONIE
“POLSKO-UKRAIŃSKI CMENTARZ WOJENNY W KIJOWIE-BYKOWNI”

Sza­now­ni Państwo!

Żad­na część stro­ny “Pol­sko-Ukra­iń­ski Cmen­tarz Wo­jen­ny w Ki­jo­wie-By­kow­ni” nie może zo­stać uży­ta do ce­lów ko­mer­cyj­nych ani być re­pro­du­ko­wa­na w ja­ki­kol­wiek spo­sób bez pi­sem­nej zgo­dy au­to­rów (tu wy­star­czy na­sza ak­cep­ta­cja w wia­do­mo­ści e‑mail). Gdy­by za­ist­nia­ła po­trze­ba uży­cia, wy­ko­rzy­sta­nia lub roz­po­wszech­nia­nia tre­ści i ma­te­ria­łów na niej za­war­tych, w pierw­szej ko­lej­no­ści pro­si­my o tę in­for­ma­cję dro­gą mailową.

Ko­lej­nym kro­kiem bę­dzie do­ko­na­nie przez Pań­stwa wpła­ty pie­nięż­nej rów­no­waż­nej su­mie 25 USD lub 25 EUR na kon­to jed­nej z po­da­nych przez nas, za­ufa­nych i wia­ry­god­nych instytucji/organizacji, któ­re zaj­mu­ją się po­mo­cą Ukra­inie lub za­pew­nia­ją wspar­cie hu­ma­ni­tar­ne uchodź­com wo­jen­nym z jej te­re­nów. Pro­po­zy­cje oraz nu­me­ry kont po­da­my w od­po­wie­dzi na Pań­stwa wia­do­mość.
I na ko­niec — pro­si­my o prze­sła­nie po­twier­dze­nia do­ko­na­nej wpłaty.

Pro­si­my rów­nież o wy­raź­ne za­zna­cze­nie źró­dła ma­te­ria­łów, czy­li o umiesz­cze­nie przy nich ad­re­su in­ter­ne­to­we­go stro­ny, ale wszel­kie szcze­gó­ły usta­li­my, gdy bę­dzie to potrzebne.

Dzię­ku­je­my,

Iza­bel­la Sa­riusz-Skąp­ska
Ty­mon Kretschmer

Pro­si­my o kon­takt.